Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.10.2 Tausta ja tavoitteet

Tässä luvussa käsitellään ETÄKAMUn Kasvatus-pilotin tausta-ajatuksia sekä tavoitteita. Lisäksi pohditaan opettajan ja tutorin roolia suhteessa uuteen oppimisnäkemykseen tietoverkkoavusteisessa oppimisympäristössä.

Kasvatus-pilotin toiminta-ajatus ja tavoitteet

Kun oppijat ovat etäällä toisistaan, eikä lähiopetusjaksoja voida järjestää kovinkaan usein, nousee esiin kysymys siitä, kuinka oppimista voitaisiin tukea ja ohjata parhaiten. Tämä oli kynnyskysymyksenä, kun Kasvatus-pilotin Aikuinen Oppijana -kurssia alettiin suunnitella. Suunnittelun kulmakivenä oli myös oppijoiden oppimisvalmiuksien kehittäminen ja oppimisen nivominen työn kehittämiseen

Pilotissa testattiin erilaisia ohjaus- ja tukikanavia sekä annettiin koulutusta liittyen aikuisten oppimis- ja kehittymisvalmiuksiin. Tämän lisäksi oppijat tutustuivat erityyppisiin etäopetusvaihtoehtoihin. Tavoitteena oli, että opiskelijat saisivat kokonaisuuden jälkeen eväitä itseohjautuvaan oppimiseen ja ymmärtäisivät elinikäisen oppimisen merkityksen oman työnsä/toimintansa kehittämisessä. Tavoitteena oli myös, että kurssilaiset ymmärtäisivät ryhmätyöohjelmiston käytön osana avointa oppimisympäristöä.

Edellisten lisäksi tavoitteena oli kehittää videoneuvottelun ja ryhmätyöohjelmistojen käyttöä ja soveltuvuutta sekä haja-asutusalueen että yritysmaailman tarpeisiin. Keskeisinä teemoina olivat oppimaan oppimisen valmiuksien sekä oppimisen ohjauksen, tutoroinnin kehittäminen. Pilotti jakautui siis kahteen eri osaan; ohjaukseen ja tutorointiin tietoverkkoavusteisesti sekä oppimisvalmiuksien kehittämiseen koulutusjaksojen avulla.

Oppijan ja opettajan sekä tutorin muuttuvat roolit

Tässä artikkelissa etäopetusta ja -ohjausta lähestytään seitsemän oppimisen ominaisuuden kautta, jotka on esitelty tämän julkaisun luvussa I (Ruokamo & Pohjolainen). Jotta nämä ominaisuudet tulisivat huomioiduksi oppimisprosessissa, vaaditaan opettajalta, tutorilta, opiskelijalta, materiaalilta ja ympäristöltä tiettyjä asioita.

Oppimisympäristön laajentuessa luokkahuoneesta tai luentosalista tietoverkkoihin, tarvitaan sekä opettajalta että oppijalta uusia valmiuksia. Oppijalle avautuu mahdollisuudet rakentaa itse tietoa ja myös valikoida useista eri tiedonlähteistä itselleen relevanttia informaatiota. Oppijalta edellytetään kuitenkin riittävästi taitoa ja ymmärrystä siitä, mitä varten hän on oppimassa ja mikä on hänelle oleellista tietoa. Tällaiset tiedonhallinnan osa-alueet ovat tärkeä osa oppijan itseohjautuvuutta, joiden kehittymistä opettajan ja tutorin tulee tukea. Tavoitteena on valmistaa oppijoita työelämälle tyypillisten monimutkaisten ja huonosti määriteltyjen ongelmien käsittelyyn, jolloin oppijan omat taidot käsitellä tietoa nousevat merkitsevään rooliin. Toisaalta taas ongelmana tietoverkkoavusteisessa oppimisympäristössä voi olla se, että oppija vaeltelee tiedonlähteestä toiseen, eikä kykene hahmottamaan kokonaisuutta, eikä myöskään eri tiedonlähteiden yhteyttä toisiinsa. Haasteena opettajalle/ tutorille on oppijan oppimisvalmiuksien kehittäminen uudessa toimintaympäristössä. Opiskelijalta vaaditaan tiettyä itseohjautuvuuden tasoa, jotta oppiminen uusissa, avoimissa oppimisympäristöissä on mahdollista. Keskeisiksi itsenäisen oppimisen piirteiksi on määritelty itsensä hyväksyminen oppijana, kyky suunnitelmallisuuteen, sisäinen motivaatio sekä avoimuus ja joustavuus. Itseohjautuvuus voidaan määritellä myös prosessiksi, jossa oppija alkaa aktiivisesti, joko itsenäisesti tai muiden esim. tutorin avustamana, määrittämään oppimistarpeitaan, muotoilemaan opiskelunsa tavoitteita, valitsemaan ja soveltamaan oppimissuunnitelmiaan sekä itse arvioimaan oppimistuloksiaan. (Lehtinen 1992 , 168-169.)

Tässä yhteydessä ydinkysymyksenä voidaan pohtia myös sitä, miten koulutusorganisaatio ja erityisesti opettaja - ohjaaja - tutor vastaavat uuden oppimisnäkemyksen haasteisiin. Tähän liittyy myös opettajan ammatillisen toiminnan laajentaminen. (Lehtinen 1996 , 17.)

Pilotin yhteistyötahot

Kasvatus-pilotissa yhteistyötahoina olivat: Kaakonseudun oppimiskeskus, Verkonmerkki Oy sekä pilotin toteuttamisesta vastaavana tahona Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT)
TYT oli vastuullisena järjestäjätahona Kasvatus-pilotissa. TYT (perustettu 1970) tarjoaa ja järjestää ammatillista täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja lähinnä niillä tiedon ja taidon alueilla, joita on tarjolla yliopiston tiedekunnissa. Toiminta-ajatuksena on yhdistää yliopistosta kumpuava akateemisuus työelämän käytäntöjen dynaamisuuteen. TYT on myös mukana kehittämässä erilaisia etäopetuksen ja ohjauksen välineitä.
Kaakonseudun oppimiskeskus
Kasvatus-pilotin kokeilut toteutettiin Kaakonseudun Oppimiskeskuksessa. Oppimiskeskus sijaitsee Toivakassa ja yhdistää toiminnallaan viittä Kaakkoisen Keski-Suomen kuntaa (Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka ja Toivakka). Oppimiskeskuksen tavoitteena on auttaa seudun ihmisiä erilaisten ideoiden kehittämisessä, tukea yritysten toiminnan kehittämistä, synnyttää oppimisryhmiä tärkeiden opetusaiheiden käsittelemiseksi, kertoa ja tiedottaa seudulle tärkeästä koulutuksesta. Oppimiskeskuksessa kartoitetaan myös jatkuvasti alueen ihmisten koulutustarpeita, suunnitellaan koulutusta ja etsitään toteuttajia ja hyödynnetään koulutuksen tarjonnassa monimuotoisia menetelmiä sekä teknologian mahdollistamia uusia oppimisympäristöjä. Kaakonseudun oppimiskeskus lähti ETÄKAMUn Kasvatus-pilottiin mukaan, koska alueella nähdään tärkeänä joustavan etäopetuksen kehittäminen tietoverkkojakin hyödyntäen.
Verkonmerkki Oy (Infotools Oy)
Kasvatus-pilotissa käytössä olleen ryhmätyöohjelmiston tekninen kehittäjä on lappeenrantalainen ohjelmistoyritys Infotools Oy, joka nykyään tunnetaan Verkonmerkki Oy:nä. Toukokuun alussa 1998 yhdistyivät Idisoft Oy, Infotools Oy, Halt Ohjelmointi Oy sekä Ohjelmistokoulutus Ky uudeksi kokonaispalvelujen tarjoajaksi uusmediamarkkinoille.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava