Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.10.1 Etäopetus ja -ohjaus tietoverkoissa?

Koulutus on tänä päivänä voimakkaassa muutosprosessissa. Tarkasteltaessa esimerkiksi aikuisoppijaa nousee keskeiseksi asiaksi joustavuus. Kuinka organisoida opiskelu siten, että oppijan ei tarvitse lähteä tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan, vaan hän voi suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulunsa mukaan? Yhä enemmän aikuisen oppiminen tapahtuu perinteisen luokkahuoneen ulkopuolella, esimerkiksi työn ohessa. Työn ja opiskelun nivoutuminen kehittymisprosessiksi edellyttää sitä, että oppija voi edetä oppimisprosessissaan silloin, kun aika ja paikka ovat hänelle sopivia. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen on lähdetty kehittämään tietoverkkoja hyödyntävää etäopetusta, jolloin ajasta ja paikasta riippumattomuus voivat toteutua. Tietoverkkoja hyödyntävään etäopetukseen on kehitelty paljonkin erityyppisiä ratkaisuja. Joissakin ratkaisuissa on mahdollista tehdä itsenäisesti tehtäviä Internetiin rakennetussa oppimisympäristössä, toisissa taas on kiinnitetty enemmän huomiota yhteistoiminnan kehittämiseen. Kaikissa ratkaisuissa ei lähdetä lainkaan liikkeelle siitä, että kokonaisuus olisi mahdollista suorittaa verkossa, vaan nähdään tärkeänä myös lähijaksoilla tapahtuva oppiminen ja vuorovaikutus. Tällöin tietoverkkoa hyödynnetään mm. materiaali- ja ohjauskanavana.

Oli tietoverkkoja hyödyntävä ratkaisu millainen tahansa, se tuo tullessaan uusia haasteita opetuksen pedagogisille järjestelyille. Toisaalta voidaan ajatella, että hyödyntäessään tietoverkkoja oppija voi parhaimmillaan edetä oppimisprosessissaan oman aikataulunsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Toisaalta taas on otettava huomioon, että uuden teknologian käyttö ei automaattisesti takaa laadukkaampaa oppimista vaan oppimisprosessia on tuettava ja ohjattava. Mitä enemmän oppijalta vaaditaan itseohjautuvuutta, sitä enemmän tarvitaan myös itseohjautuvuuden ja oppimisvalmiuksien kehittämistä.

Tämän artikkelin teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tutorointia ja oppimisen ohjausta tietoverkkoavusteisissa oppimisympäristöissä sekä sitä, millaisia oppimaan oppimisen valmiuksia tehokas etäopiskelu edellyttää. Viitekehyksessä käydään läpi tutoroinnin erityispiirteitä etäopetuksessa sekä sitä, kuinka oppimisen ohjaus voidaan toteuttaa tietoverkkoja hyödyntäen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava