Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.10 Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa

Riikka Pajunen

Riikka.Pajunen@uta.fi

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

PL 607, 33101 Tampere

Tässä artikkelissa kuvataan aikuisen oppimisen ohjausprosessia sekä selvitetään, miten ETÄKAMUn Kasvatus-pilotin pilotointikohteena ollut, Kaakonseudun oppimiskeskuksessa järjestetty Aikuinen Oppijana -kurssi toteutettiin, ja millaisia tuloksia sen arvioinnista saatiin liittyen aikuisten oppimisvalmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen tietoverkkoja hyödyntäen. Artikkelin teoreettisessa viitekehyksessä keskitytään aikuisen oppimisen ohjaamiseen; tutorointiin etäopetuksessa. Tutorointia käsitellään myös suhteessa tietoverkkoihin.

Kaakonseudun oppimiskeskuksen oppimisympäristö oli monimuotoinen; lähiopetuksen ja verkon kautta tapahtuvan ohjauksen ja tuen yhdistelmä. Varsinaisesti kurssilaiset osallistuivat kahdelle yrittäjyyden kehittämiskurssille, joiden ohella heillä oli mahdollisuus osallistua Aikuinen Oppijana -kurssille. Lähiopetusjaksot käsittelivät seuraavia teemoja: aikuinen oppijana, tiimit ja oppiva organisaatio sekä tiedonhaku Internetistä. Ohjaus- ja tukiprosessissa olivat käytössä Internetissä toimivat Verkko-Paja -ryhmätyöohjelmisto sekä Verkko-Tutor -materiaali. Tuloksista voidaan yhteenvedonomaisesti todeta, että kurssilaiset eivät puutteellisista yhteyksistä johtuen pystyneet kunnolla hyödyntämään tietoverkkoja tuki- ja ohjauskanavana. Ne oppijat, jotka pystyivät kanavaa käyttämään, kokivat sen hyödyllisenä erityisesti oman oppimisen ohjauskanavana. Lähiopetusjaksot koettiin oppimistilanteina hyödyllisiksi, samoin video-opetus teknisistä puutteista huolimatta. Myös Aikuinen Oppijana -kurssin oppijat kokivat pääosin hyödyllisenä.

2.10.1 Etäopetus ja -ohjaus tietoverkoissa?

2.10.2 Tausta ja tavoitteet

2.10.3 Viitekehys ja tutkimusongelmat

2.10.4 Oppimisympäristön kuvaus

2.10.5 Tutkimusmenetelmä

2.10.6 Tulokset ja analysointi

2.10.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava