Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.9 Tuloksia ja tulevaisuutta tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojektiin liittyen

Pilottiprojektissa toteutettiin kaksi Johdatus verkotettuun multimediaan -aiheista oppimisympäristöä sekä tasotestilomake tietoverkkotietojen mittariksi. Pilottiprojektin tavoitteina olleiden linkkilistojen kerääminen on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle, varsinkin, kun linkin liittäminen kerättävälle listalle edellyttänee lupaa linkitettävän sivun vastuuhenkilöltä. WWW-sivuista vastaavien henkilöiden yhteystiedot osoittautuivat hankalasti löydettäviksi ja pilottiprojektin kireän aikataulun vuoksi tavoitteiden toteuttamiseen ei toistaiseksi ole riittänyt aikaa. Linkkilistojen kerääminen ei ollut pilottiprojektin ensisijainen tehtävä ja sen piti joka tapauksessa tapahtua 'muun työn ohessa'. Kuitenkin linkityskäytännön tarkka selvittäminen olisi tärkeää oppimisympäristön jatkokehityksen kannalta, sillä yksi suuremmista puutteista olemassa olevissa oppimisympäristöissä oli ulkopuolisten linkkien vähäisyys.

Multimedia-aiheisen tekstimateriaalin hankkiminen osoittautui hankalaksi, sillä alan asiantuntijat eivät halunneet luovuttaa materiaaliaan pilottiprojektin käyttöön. Lopulta tekstimateriaalin pääasiallinen tuottaja ja oppimisympäristön toteuttaja oli pilottiprojektin tutkija. Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristöt ovatkin miltei yksinomaan yhden ihmisen näkemys multimedia-aiheisista oppimisympäristöistä, sillä ohjausryhmälläkin oli nopean toteutustahdin vuoksi mahdollisuus kommentoida oppimisympäristöjen sisältöä vain kaksi kertaa. Kokeilujen perusteella kerättiin mittava määrä kokemuksia, parannusehdotuksia, puutteita ja muitakin ajatuksia, joiden pohjalta on helppo kehittää oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin käyttäjien toiveita ja tarpeita. Joka tapauksessa oppimisympäristöjen koekäytöistä saatu myönteinen palaute osoittaa, että tarvetta erilaisille opiskelumenetelmille on olemassa.

Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristöä koekäytettiin kahtena versiona. Tulevaisuuden kehitystyössä materiaalin voisi jakaa erilaisiin vaikeusasteisiin ja jatkaa kehittämistä yhtenä kokonaisuutena, koska perusrunko kokeilussa käytetyissä materiaaleissa on yhtenevä. Etenkin lukion kokeilussa esille noussut opiskelijoiden suuri tasoero multimedian alkutiedoissa ja atk-taidoissa jäisi korostumatta, jos samassa materiaalissa olisi selkeästi merkittyinä erilaiset vaikeustasot. Kahden erillisen, samansisältöisen materiaalin kehittäminen ei ole järkevää vaan resurssien tuhlaamista.

Tietoverkkoinstituutin uusien opiskelijoiden tietoverkkotietämystä mittaava tasotestilomake osoittautui varsin käyttökelpoiseksi. Koska opiskelijat suhtautuivat myönteisesti tasotestilomakkeen täyttämiseen ja toivoivat voivansa seurata oppimistaan tasotestin tapaisilla väliaikamittareilla, jonkinlaisen oppimisen seurantamenetelmän kehittämiseen kannattasi ryhtyä.

Tasotestilomakkeen koekäytössä esiin nousseita parannusehdotuksia ja muutostarpeita kannattaa miettiä vieläkin paremmin tarpeita vastaavan tasotestilomakkeen kehitystyössä. Jos oppimisenseurantajärjestelmä päätetään toteuttaa, voidaan tasotestilomaketta joutua muuttamaan muullakin tavoin, sillä oppimisen seurantajärjestelmä edellyttänee tietojen jonkinlaista rekisteröintiä. Tällöin rekisterien säilyttämistä, käyttöä ja yhdistämistä säätelevät lait saattavat pakottaa tasotestilomakkeen ainakin osittaiseen muuttamiseen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava