Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.8 Pohdintaa ja johtopäätöksiä oppimisympäristöihin liittyen

Pilottiprojektin käynnistyessä tiedettiin, että työssäkäyviä atk-alan ammattilaisia kouluttava Tietoverkkoinstituutti on kiinnostunut Web-pohjaisesta opetusmateriaalista. Lukion uudenlaisen oppimateriaalin käyttöhalukkuus tuli esille ikään kuin sattumalta. Lukion opettajan kiinnostuminen suunnitteluvaiheessa olleesta multimedia-aiheisesta oppimisympäristöstä oli hyödyksi pilottiprojektille, ja lukion opetuskokeilun myötä saadut tutkimustulokset rikastuttavat oppimisympäristöjen jatkokehitystä yhä suurempaa oppimisympäristöjen käyttäjäryhmää ajatellen.

Aikuisopiskelijoiden etäopiskeluympäristön kokeilun tuloksia

Työssäkäyvät aikuisopiskelijat tarvitsevat erilaisia opiskelumuotoja ja -menetelmiä tai vaihtoehtoisesti saman kurssin järjestämistä useina eri ajankohtina. Kuitenkin kurssiuusintojen esteenä ovat usein kiireisten luennoitsijoiden aikataulut, kalliit luennointipalkkiot ja uusintakurssin sovittamisen vaikeus ennalta suunniteltuun ajankäyttösuunnitelmaan. Ratkaisu pitäisi löytyä erilaisista opiskelumuodoista ja -menetelmistä. Poikkeava suoritustapa voi hyvinkin olla aikarajoitteeton, ja verkotettu materiaali soveltuu tällaiseen tarpeeseen erinomaisesti.

Verkotettu materiaali on hyvä vaihtoehto esim. kirjatentille. Materiaali on aina saatavilla ja verkotetusta materiaalista voi helposti valita oman opiskelun kannalta tärkeät asiat. Verkotetussa materiaalissa asiat esitetään tavallisesti tiiviisti ja opiskelija etsii itse lisätietoa tarpeen mukaan. Kirjoissa taas asiat esitetään yleensä hyvin kattavasti ja kirjallisuuteen tutustuminen vie helposti paljon aikaa verrattuna tiedon etsimiseen tietoverkosta.

Reaaliaikaista palautetta antavat kysymyssarjat osoittautuivat hyödyllisiksi oppimisen tukijoiksi ja niitä tulisikin kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien odotuksia ja tarpeita. Koska opiskelijat eivät olleet kiinnostuneita palaamaan enää takaisin tekstimateriaaliin, pitäisi ainakin väärin vastattujen kysymysten palautteen kertoa riittävän selkeästi miten vastaus oli virheellinen. Aikuisopiskelijoiden opiskelutottumusten muuttaminen on kuitenkin huomattavasti hankalampaa kuin oppimisympäristön ja opetusmenetelmien kehittäminen.

Teoriamateriaalista olisi hyvä tehdä myös tulostettava versio, koska oppimisympäristön käyttäjinä ovat atk-alan ammattilaiset, jotka käyttävät työssään päivittäin tietokonetta. On täysin ymmärrettävää ja useissa tutkimuksissa todistettukin, että näyttöpäätteen pitkäaikainen yhtäjaksoinen katsominen rasittaa silmiä. Myös muita näyttöpäätetyöskentelyyn liittyviä fyysisiä rasituksia on todettu syntyvän erityisesti virheellisistä työskentelyasennoista johtuen. Kun näyttöpääteteknologia ja työpiste-ergonomia pystyvät tarjoamaan ratkaisun oppimisympäristöstä riippumattomiin ongelmiin, voidaan tekijät jättää huomiotta oppimisympäristön suunnittelussa.

Kokemuksia lukiolaisten itsenäisen opiskelun ja ryhmätyöskentelyn oppimisympäristöstä

Vaikka WWW-Multimedia-Hypermedia -kurssin alku oli pelkkää teorian opiskelua, oppilaat säilyttivät kiinnostuksensa multimediaan. Tutkimuksen mukaan kiinnostus jopa hivenen nousi teoriamateriaaliin tutustumisen myötä. Teorian läpikäyminen tiiviinä kokonaisuutena kurssin alussa osoittautui siis hyväksi ratkaisuksi.

Oppimisympäristön kehittämisessä olisi hyvä huomioida lukiolaisten suuret eroavaisuudet pohjatiedoissa, koska jotkut lukiolaiset kokivat - tekstimateriaalin osittain vaikeaksi, epäselväksi ja liian runsaaksikin. Oppilaiden toiveet teoriaa, harjoituksia ja esimerkkejä sisältävästä kurssimateriaalista oppimisympäristö täytti kuitenkin hyvinkin. Myös toive ryhmätyöskentelystä toteutui oppimisympäristön ryhmätyökalujen myötä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava