Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.6 Koekäytön ja opetuskokeilun arviointi ja tutkimusongelmat

Pedagoginen ja tekninen arviointi

Oppimisympäristöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkimustulosten analysoinnissa sovellettiin tämän julkaisun luvussa I Ruokamon & Pohjolaisen esittelemää oppimisympäristöjen arviointiin tarkoitettua arviointirunkoa. Arviointirunko käsittelee konstruktiivisuutta, aktiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta, intentionallisuutta, kontekstuaalisuutta, siirtovaikutusta ja reflektiivisyyttä.

Tässä julkaisussa luvussa I Mannisen & Braxin esittämä oppimisympäristön organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointirunko toimii oppimisympäristön teknisen arvioinnin pohjana. Em. arviointirunko käsittelee oppimisympäristön organisointia ja teknistä toiminnallisuutta.

Tutkimusongelmat

Aikuisten etäopiskeluympäristö

Tietoverkkoinstituutin aikuisopiskelijoiden etäopiskeluympäristöön liittyviä pilottiprojektin tutkimusongelmia olivat:

Lukiolaisten itsenäisen opiskelun ja ryhmätyöskentelyn ympäristö

Pilottiprojektissa tutkittiin lukiolaisten oppimisympäristöä erityisesti seuraavista näkökulmista:


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava