Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.5 Käyttö- ja opetuskokeilu

Aikuisopiskelijoiden oppimisympäristön käyttökokeilu

Tietoverkkoinstituutin oppimisympäristö oli koekäytössä 1.10. - 19.10.1998. Kokeiluun osallistuneet opiskelijat vastasivat koekäytön alussa alkukyselyyn ja lopussa loppukyselyyn. Alkukysely sisälsi kysymyksiä lähinnä verkotettuun materiaaliin kohdistuneista ennakko-odotuksista ja opiskelumotivaatiosta. Loppukyselyn kysymykset liittyivät materiaalin käyttökokemuksiin, havaintoihin oppimisesta ja opiskelumenetelmästä. Loppukyselyssä tutkittiin myös alkukyselyssä ilmoitettujen mielipiteiden mahdollisia muutoksia.

Oppimisympäristön koekäyttö Tietoverkkoinstituutissa liittyi Johdatus multimediaan -kurssin suorittamiseen etäopiskeluna. Kurssin suoritusmerkinnän sai vastaamalla kirjallisesti muutamiin, teoriamateriaalin hallintaa kontrolloiviin kysymyksiin. Tietoverkkoinstituutissa Johdatus multimediaan -kurssista vastaava henkilö laati kontrollikysymykset, jotta kysymykset vastasivat tasoltaan lähiopiskellen suoritettavaa kurssia. Kontrollikysymysten vastaukset toimitettiin kurssin vastuuhenkilöille WWW-lomakkeella.

Opiskelijoita ei varsinaisesti ohjeistettu oppimisympäristön käyttämisessä, vaan kukin tutustui ympäristöön parhaaksi katsomallaan tavalla. Periaatteessa oli mahdollista, että verkotetun multimedian asiantuntijat vastasivat kurssista vastaavan henkilön laatimiin kontrollikysymyksiinkin tutustumatta oppimisympäristön materiaaliin. Loppukyselylomakkeessa kuitenkin kysyttiin oliko opiskelija tutustunut verkotettuun materiaaliin, ja kaikki kurssin opiskelijat ilmoittivat tutustuneensa. Ainoa vaatimus suoritusmerkinnälle oli kontrollikysymyksiin vastaaminen hyväksytysti sekä alku- ja loppukyselyn täyttäminen.

Tietoverkkoinstituutin Johdatus multimediaan -kurssin aloitti etäopiskellen yhdeksän opiskelijaa, joista kuusi sai kurssin suoritetuksi suunnilleen määräajassa. Yksi opiskelija suoritti kurssin reilusti myöhässä. Syy kahden opiskelijan keskeyttämiseen ei ole tiedossa.

Lukion opetuskokeilu

Opetuskokeilu Messukylän lukiossa järjestettiin 7.10. - 20.10.1998. Kurssin alkaessa oppilaat vastasivat alkukyselyyn, jossa kysyttiin kurssin suoritukseen ja sisältöön liittyviä ennakko-odotuksia ja mitattiin opiskelumotivaatiota. Oppimisympäristön kokeilun päättyessä oppilaiden ennakko-odotusten toteutumista ja kokemuksia oppimisympäristön käytöstä tutkittiin loppukyselyllä. Alkukyselyyn vastasi kaikki opetuskokeiluun osallistuneet 18 oppilasta. Loppukyselyyn vastasi 15 oppilasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin myös osallistuvaa havainnointia opetustilanteessa. Käytännössä tutkija seurasi lukion oppitunteja oppimisympäristön kokeiluaikana sekä paikan päällä että tietoverkon välityksellä tarkkaillen opettajan ja oppilasryhmien välistä Ilmoitustaulu-keskustelua.

Oppimisympäristöä koekäytettiin lukion WWW-Multimedia-Hypermedia -kurssin alussa, jotta jokaisella oppilaalla olisi riittävästi teoriatietoa multimediaesityksen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös oppilaiden erilaiset atk-taidot puolsivat kokeilun sijoittamista kurssin alkuun, sillä näin toimien tietokonetta ja tietoverkkoa entuudestaan tuntemattomatkin oppilaat saivat hieman tuntumaa tietokoneen käytöstä ja tietoverkkojen sisällöstä. Kurssin opintosuunnitelma sisälsi sekä teorian opiskelua että harjoitustyön tekemisen.

Oppilaat jakautuivat omatoimisesti 3-4 hengen ryhmiin. Lähes kaikilla kokeilutunneilla jokaisella oppilaalla oli käytössä henkilökohtainen tietokone. Tietokoneita oli kahdessa luokkahuoneessa, joten osa oppilaista osallistui opetukseen tavallaan etäopiskellen. Luokkahuoneet olivat vierekkäin ja niiden välillä oli avattava seinäratkaisu. Seinää avattiin vähän, jotta opettaja pystyi valvomaan helposti koulutyön häiriöttömyyttä ja keskittymään pääasiassa oppilasryhmien työskentelyn seuraamiseen Ilmoitustaulu-työkalun ja reaaliaikaisen Keskustelu-työkalun avulla.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava