Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.9.4 Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristö

Pilotin toisena tavoitteena oli rakentaa Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristö. Yhden oppimisympäristön rakentaminen täysin erilaiset tarpeet huomioiden koettiin aikataulun puitteissa mahdottomaksi. Tietoverkkoinstituutin opiskelijat ovat atk-alan ammattilaisia ja monet lukiolaiset vasta atk-opintojensa alussa. Myös erilaiset opiskeluympäristöt, etäopiskelu kotona tai työpaikalla ja koulussa oppitunnilla, tukivat päätöstä kahden erilaisen kokonaisuuden suunnittelemiseksi. Oppimisympäristöstä tehtiin siis lopulta kaksi erilaista kokonaisuutta; toinen Tietoverkkoinstituutin ja toinen Messukylän lukion käyttöön. Oppimisympäristön muokkaaminen kahdeksi hieman erilaiseksi kokonaisuudeksi oli mahdollista, koska tekstimateriaali ja muu aineisto on käännetty WWW-dokumenteiksi TTKK:n Hypermedialaboratorion tutkijan Ossi Nykäsen kehittämän FML-julkaisutyökalun (Functional Markup Language Toolkit) avulla. Pohjolaisen , Ruokamon , Nykäsen & Ala-Rantalan artikkeli tämän julkaisun luvussa I esittelee tarkemmin FML-julkaisutyökalua.

Sekä Tietoverkkoinstituutin että lukiolaisten oppimisympäristöissä on sama teoriamateriaali, mutta erilainen käyttöperiaate ja erilaiset oppimista tukevat työkalut. Teoriamateriaalia on runsaasti ja se sisältää vaikeusasteeltaan hyvin monenlaista materiaalia. Teoriamateriaali haluttiin pitää runsaana ja monipuolisena kokonaisuutena sekä asiantuntijoiden että lukiolaisten oppimisympäristössä. Asiantuntijoille haluttiin tarjota mahdollisuus päivittää tietotekniset perustiedot vastaamaan tämän päivän tasoa. Lukioikäisissä on tietotekniikkataidoiltaan sekä vasta-alkajia että lähes ammattilaisia. Tämän vuoksi heidänkin ympäristönsä haluttiin sisältävän myös vaikeimmat asiakokonaisuudet.

Tietoverkkoinstituutin opiskelijoiden materiaali on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja vastuu oppimisesta on pääasiassa opiskelijalla. Oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden testata oppimistaan reaaliaikaista palautetta antavien kontrollikysymyslomakkeiden avulla. Lukiolaisten on tarkoitus sekä opiskella verkotettuun multimediaan liittyviä asioita että opetella käyttämään tietokonetta opiskelu- ja kommunikointivälineenä. Lukiolaisilla on siis multimedian teorian oppimisen ohella myös tietotekniikan käyttötaitoihin liittyviä tavoitteita. Opettaja tukee lukiolaisten tavoitteiden saavuttamista.

Asiantuntijoiden oppimisympäristön kuvaus

Tietoverkkoinstituutissa opiskeleville atk-alan ammattilaisille suunniteltu ympäristö sisältää Johdatus verkotettuun multimediaan -aiheisen teoriamateriaalin sekä reaaliaikaista palautetta antavia Testaa tietosi -kysymyssarjoja. Kysymyssarjojen avulla materiaalin opiskelija voi tutkia osaamistaan multimedian eri osa-alueista. Myös multimediatermejä selittävä sanakirja ja multimediakirjallisuutta esittelevät WWW-sivut ovat osa oppimisympäristöä.


KUVIO 29. Malli oppimisympäristön tekstimateriaalin hierarkkisesta rakenteesta

Teoriamateriaali on jaettu yhdeksään kokonaisuuteen, joista jokainen käsittelee yhden multimedian osa-alueista tai käyttökohteista. Tekstimateriaalista löytyy tietoa multimediasta yleensä, tekstistä, kuvasta, verkkoaudiosta, animaatiosta, verkkovideosta, videoneuvottelusta, etäopetuksesta multimediaverkoissa ja on-demand -palveluista. Etäopetus multimediaverkoissa -osio perustuu Jari Isokankaan ( 1997 ) diplomityöhön "Etäopetus multimediaverkoissa". Teoriamateriaaliin on sisällytetty myös erilaisia ohjelmistoesittelyitä ja ohjeistuksia ohjelmistojen käyttöön. (»KUVIO 29.)

Jokaisen yhdeksän teoriamateriaaliin sisältyvän osa-alueen lopussa on Testaa tietosi -kysymyssarja. Jokainen kysymyssarja sisältää 10 kysymystä. Tietojen testaaja valitsee kustakin kysymyksestä oikean vastausvaihtoehdon kolmesta mahdollisesta. Vastaukset tarkistetaan Tarkista-painikkeella ja vastaaja saa heti palautteen oikeiden vastausten lukumäärästä sekä tiedon siitä, miksi vastaus on oikein tai väärin. Virheellisissä vastauksissa on viittaus teoriamateriaalin kohtaa, missä asiaa on käsitelty. Palautteen havainnollistamisessa on käytetty myös kuvia ja värejä. (»KUVIO 30.)


KUVIO 30. Testaa tietosi -kysymyssarjan vastaajalle antama palaute-esimerkki

Kysymyslomakkeet on toteutettu Internet-verkosta vapaasti kopioitavalla QuizMaker 2.1 -tekniikalla. ( Murtaza & Tong , 1998. )

Tietoverkkoinstituutin opiskelijoiden käyttöön asennettiin myös KUOMA-pilotissa käytetty news-tyyppinen Ilmoitustaulu-työkalu. Ilmoitustaulu on tarkoitettu opiskelijoiden ja kurssin ohjaajan väliseen kommunikointiin. Ilmoitustaulun avulla välitetään opiskelijoille kurssin suorituksen kannalta tärkeää informaatiota. Ilmoitustaulu-työkalun teknistä rakennetta ja toimintaperiaatetta ovat tämän julkaisun luvussa II tarkemmin selvittäneet sekä Piiksi & Muhonen että Hämäläinen & Muhonen .

Verkotetun multimedian termejä ja lyhenteitä selittävästä sanakirjasta löytyy noin 200 hakusanaa. Multimediakirjallisuutta esitteleville sivuille on liitetty kirjan yksilöintitietojen yhteyteen joko kirjan takakannen esittelytiedot tai vaihtoehtoisesti Internet-tietoverkosta löytyviä kommentteja kirjan sisällöstä. Oppimisympäristö toimii parhaiten Netscape Navigator -selaimella, eikä muita ohjelmistoja tarvita.

Lukion oppimisympäristön kuvaus

Messukylän lukion oppimisympäristö on samansisältöinen ja samalla tavalla hierarkkisesti suunniteltu kuin asiantuntijoiden oppimisympäristökin. Myös sanakirja, kirjallisuusesittelyt ja Ilmoitustaulu-työkalu ovat identtiset asiantuntijoiden oppimisympäristön kanssa. Lukiolaisten oppimisympäristöön liitettiin em. lisäksi KUOMA-pilotissa käytetty reaaliaikainen Keskustelu-työkalu (Chat). Keskustelu-työkalun teknistä rakennetta ja toimintaperiaatetta ovat tämän julkaisun luvussa II tarkemmin selvittäneet sekä Piiksi & Muhonen että Hämäläinen & Muhonen .

Ilmoitustaulu-työkalu toimii lukiolaisten oppimisympäristössä oppilaiden ja opettajan välisenä kommunikointivälineenä. Opettaja laittaa oppilasryhmille tarkoitettuja multimediaan liittyviä tehtäviä esille Ilmoitustaululle, josta jokainen oppilasryhmä etsii ja tutkii omat tehtävänsä. Oppilaat voivat tutkia Ilmoitustaululta myös muille oppilasryhmille osoitettuja tehtäviä, mikäli ovat niistä kiinnostuneita. Oppilaat käyttävät Ilmoitustaulua paitsi opettajan esittämien tehtävien vastaanottamiseen myös niihin vastaamiseen. Heillä on myös mahdollisuus pyytää täsmennystä tai muuta apua opettajalta tai muilta oppilasryhmiltä Ilmoitustaulun välityksellä.

Lukiolaisten käyttöön asennettu reaaliaikainen Keskustelu-työkalu on tarkoitettu opiskelijoiden keskinäiseen kommunikointiin. Opiskelijat voivat kommunikoida Keskustelu-työkalun avulla ratkaistessaan opettajan Ilmoitustaululle laittamia ryhmäkohtaisia kysymyksiä. Keskustelu-työkalun avulla käydään sekä pienryhmien sisäinen että eri pienryhmien välinen kommunikointi. Opettaja ei kommunikoi Keskustelu-työkalun välityksellä, kuitenkin opettaja voi halutessaan seurata myös Keskustelu-työkalun välityksellä käytävää keskustelua ja tarvittaessa puuttua keskustelun aiheeseen.

Ilmoitustaulu-työkalulla ja reaaliaikaisella Keskustelu-työkalulla on käyttöperiaatteen lisäksi myös toimintaperiaatteellinen ero. Ilmoitustaulu-työkalulla tuotetut viestit tallentuvat tiedostoon ja säilyvät Ilmoitustaululla, kunnes oppimisympäristön ylläpitäjä poistaa ne tiedostosta. Keskustelu-työkalun viestejä ei tallenneta, vaan ne katoavat kun oppilasryhmä lopettaa työkalun käyttämisen.

Testaa tietosi -kysymyssarjoja ei liitetty lukiolaisten oppimisympäristöön, jotta oppilaat tutustuisivat ensin tekstimateriaaliin, eivätkä suoraan siirtyisi testaamaan tietojaan. Opettaja hyödynsi kysymyssarjojen kysymyksiä Ilmoitustaulun kautta välitettävinä kysymyksinä oppilasryhmille. Oppimisympäristö on suunniteltu toimivaksi Netscape Navigator -selaimella.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava