Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.9.3 Tasotestilomake World Wide Webissä

Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojektissa tutkittiin, miten WWW-pohjainen tasotestilomake sopii opiskelijoiden tietämyksen tason mittariksi. Tutkimusongelmia olivat:

WWW-pohjainen tasotestilomake kerää yhteystiedot ja mittaa osaamista

Tasotestilomake jakaantuu kahteen osioon: opiskelijoiden yhteystietokysymyksiin ja varsinaisiin tietoverkkotietämystä mittaaviin kysymyksiin. Opiskelijoiden yhteystiedot liitettiin tasotestilomakkeen yhteyteen, koska sillä tavoin ne saatiin helposti kerättyä tietokannaksi. Mikäli koulutuksen edetessä opiskelijat haluavat seurata edistymistään ja suunnitteilla oleva oppimisen seurantajärjestelmä toteutetaan, jokaisen opiskelijan vastaus on löydettävissä tietokannasta.

Yhteystietokysymyksillä kerättiin opiskelijoiden tavoittamisen kannalta tärkeät tiedot; nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero kotiin ja työpaikalle sekä työnantaja ja työtehtävä. Tietoverkkotietämystä mittaavat kysymykset muotoiltiin Tietoverkkoinstituutin keräämältä opintoihin liittyvien tietoverkkotermien ja -lyhenteiden listalta. Tasotestilomakkeeseen sisällytettiin kaikki listalla esiintyneet termit ja lyhenteet jossakin muodossa, jotta opiskelijoiden tietoverkkotietämyksen alkutasoa voidaan arvioida riittävän tarkasti.


KUVIO 28. Osa tasotestilomakkeen erityyppisistä kysymyksistä

Kysymystyypeiksi valittiin sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Tasotestilomake suunniteltiin selkeäksi ja nopeasti vastattavaksi, mutta kuitenkin tasotestilomakkeen loppuun jätettiin tilaa myös omille odotuksille tietoverkkoasiantuntijakoulutuksesta. (»KUVIO 28.)

Tasotestilomakkeen tekninen toteutus

Tasotestilomake on suunniteltu toimivaksi Netscape Navigator 4.04 tai uudemmalla selain-versiolla. Tasotestilomakkeen tiedot välittyvät HTML-koodissa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Tasotestilomakkeiden tiedot pitää siirtää sähköpostiohjelmasta taulukkolaskenta- tai tilasto-ohjelmistoon tai esimerkiksi tietokantaan. Tässä tapauksessa vastaukset siirrettiin Windowsin leikepöydän välityksellä 'kopioi-liitä' -toiminnolla Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Excel-ohjelmaan ohjelmoitiin Visual Basicilla makro, jonka avulla yksittäisistä sähköpostiviesteistä saatiin kerätyksi käyttökelpoinen aineisto. HTML-koodiin sisältyneistä CGI-skripteistä ja Visual Basic -makron ohjelmoinnista vastasi TTKK:n Hypermedialaboratorion tutkija Tuomo Paakkanen . Menetelmä oli täysin manuaaliseen aineiston syöttämiseen verrattuna erittäin nopea. Näppäilyvirheitä ei voinut syntyä, mutta ennalta arvaamattomat tiedonsiirtovirheet ja erilaiset ohjelmistojen toimintahäiriöt olivat mahdollisia. Tällaisia ei kuitenkaan havaittu tapahtuneen.

Tasotestin koetäyttö osoitti lomakkeen käyttökelpoiseksi

Tietoverkkoinstituutin uudet opiskelijat koetäyttivät tasotestilomakkeen 16.9.1998. Kyseisenä päivänä poissa olleet opiskelijat täyttivät lomakkeen myöhemmin. Tasotestilomakkeen täyttämisen jälkeen opiskelijat vastasivat vielä paperilomakkeella esitettyihin muutamaan tasotestilomaketta ja lomakkeen täyttämistä koskeneeseen kysymykseen. Tutkimusmateriaalina käytettiin tasotestilomakkeella kerättyä tietokantaa sekä tasotestilomakkeen arviointikyselyn tuloksia. Myös Tietoverkkoinstituutin henkilökuntaa haastateltiin tasotestin onnistumisesta.

Tasotestilomakkeen koetäyttö onnistui jokseenkin odotetusti eli tasotestilomakkeilla kerätty informaatio vastasi tarpeita ja suunnitelmia. Tasotestilomake täytettiin poikkeuksetta huolellisesti ja lomakkeilla saatiin kerättyä runsaasti tietoa opiskelijoiden aikaisemmasta tietoverkko-osaamisesta. Myös yhteystietojen kerääminen tasotestilomakkeen yhteydessä onnistui odotetusti ja opiskelijoiden yhteystiedot saatiin kerätyksi kattavasti.

Kysymykset osoittautuivat joiltakin osin huonosti suunnitelluiksi, koska Tietoverkkoinstituutin opiskelijoiden taustatiedot tietoverkoista vaihtelivat melkoisesti. Jonkin verran alkutietoja omaavat henkilöt suoriutuivat tasotestilomakkeen kysymyksistä vaikeuksitta, sen sijaan vasta-alkajilla joissakin kysymyksissä olisi pitänyt olla 'En osaa sanoa' -vastausvaihtoehto. Myös avoimien kysymysten vastauksien laajuuden arvioiminen koettiin jonkin verran hankalaksi erityisesti aloittelevien tietoverkkoasiantuntijoiden keskuudessa. Vasta-alkajille syntyi myös vaikeasti ratkaistavia tilanteita, sillä "on mahdotonta sanoa haluaako lisätietoja jostakin asiasta, kun ei ole aavistustakaan mihin se liittyy" .

Kysymyksiin oli ilmeisen helppo vastata, sillä tasotestilomake tuotti odotusten mukaista vastausmateriaalia. Myös tasotestilomaketta arvioivassa paperilomakekyselyssä tuli esiin tasotestilomakkeen helppo vastattavuus. Kysymykset olisi kuitenkin pitänyt muotoilla ainakin osittain toisin, sillä noin neljäsosalla oli ollut kysymysten ymmärtämisvaikeuksia. Tietokone välineenä soveltui tausta- ja lähtötasotietojen keräämiseen oikein hyvin. Teknisesti lomakkeen täyttäminen oli ollut helppoa ja vain yksi vastaaja olisi halunnut täyttää mieluummin paperilomakkeen. Tekniikka ei kuitenkaan toiminut aivan ongelmitta, sillä kahden vastaajan ilmoituksen mukaan: "Selain kaatui kesken tasotestilomakkeen täyttämisen" .

Tasotestilomakkeeseen vastanneet suhtautuivat WWW-lomakkeella suoritettuun tiedonkeruuseen myönteisesti. Kysymysmäärään oltiin tyytyväisiä ja ainoastaan yksi vastaaja olisi jättänyt tasotestilomakkeen täyttämättä, mikäli vastaaminen olisi ollut vapaaehtoista.

WWW:n erityispiirteet pyrittiin huomioimaan tasotestilomakkeen suunnitteluvaiheessa. Tarpeetonta tietoa ei kerätty, eikä arkaluonteisia tietoja kysytty. Myös lakien ja asetusten rajoitukset henkilörekisterien keräämisestä, säilyttämisestä sekä yhdistämisestä ja arkaluontoisten tietojen kysymisestä, selvitettiin ja huomioitiin lomakkeen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa haluttiin kuitenkin selvittää vastaajien käsitystä yhteystietotyyppisten henkilötietojen välittämisestä Internet-verkossa. Tietojen käyttötarkoitus ei ollutkaan selvillä kaikille. Kuitenkin tasotestiä pidettiin hyvänä ideana ja vain kolme vastaajaa piti huonona yhteystietotyyppistenkin henkilötietojen keräämistä Internet-verkon välityksellä.

Kehittämisehdotuksia

Tasotestilomakkeessa käytetty tiedonkeruumenetelmä ei ollut tutkijan mielestä paras mahdollinen. Tasotestilomakkeilla kerätty tieto välittyi erinomaisesti tasotestilomakkeen HTML-koodissa määriteltyyn osoitteeseen, mutta sähköpostiviestien jatkokäsittely oli kuitenkin hieman työlästä. Paljon kysymyksiä sisältävien WWW-lomakkeiden tiedot kannattaakin ohjata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi suoraan tiedostoon tai tietokantaan. Koska selainohjelman toimintaa on mahdoton varmistaa, pitkät WWW-kyselyt kannattaa toteuttaa useammissa osioissa. Selainohjelman 'kaatuessa' vastaajan ei sitten tarvitse aloittaa vastaamista kokonaan uudelleen. Jos WWW-sivun koko ylittää suositellun 50 kilotavun ylärajan, kannattaa sellainen WWW-sivu jakaa useampiin sivuihin pitkän latautumisajan vuoksi.

Tasotestilomakkeen täyttäminen onnistui hyvin ilman erillistä ohjeistusta, mutta tietojen käyttötarkoitus pitäisi ilmetä selkeämmin itse lomakkeesta. Vastaajista 76 % oli vastannut kaikkiin kysymyksiin ja suurin osa (86 %) olisi kiinnostunut seuraamaan oppimistaan vastaavilla tasomittareilla. Tasotestiä kannattaa kehittää myös vastaajien toiveiden pohjalta, jotta päästään vieläkin parempaan lopputulokseen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava