Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.2 Tausta ja tavoitteet

Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojekti käynnistyi maaliskuussa 1998 ja sen tavoitteet olivat:

Pilottiprojektissa tuotetun oppimisympäristön alkuperäisenä tavoitteena oli palvella aikuiskoulutuksen ja atk-alan ammattilaisten tarpeita. Oppimisympäristön kehitysvaiheessa huomattiin, että valmistumassa oleva oppimisympäristö kiinnosti myös muita opiskelijaryhmiä ja opiskelutilanteita. Oppimisympäristön joustava toteutustapa sopi materiaalin muokkaamiseen useammat lähtökohdat huomioiden ja pilottiprojektissa päätettiin kehittää myös lukioikäisten itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn soveltuva oppimisympäristö.

Tietokoneavusteisen oppimisen muuttuva rooli

Tietokoneavusteisen oppimisen rooli on muuttumassa pelkästä tiedon jakamisesta dialogien tukemiseen. Laadukkaan oppimisen edellytyksenä on oppilaan omien käsitysten ja teorioiden työstäminen prosessissa, jossa oppilaalla on mahdollisuus perustella näkemyksiään, saada kommentteja ja keskustella muiden oppilaiden sekä opettajan kanssa. Tietokone ja ryhmäkeskustelujärjestelmät tarjoavat välineen keskustelun välittämiseen toisille oppilaille sekä mahdollisuuden jatkuvaan ja etenevään tiedon prosessointiin. ( Hietala , Majaranta , Niemirepo , Ovaska & Salonen 1997 , 2.)

Erilaiset keskustelujärjestelmät ovat tärkeämpiä oppimisen välineitä kuin tiedon kopioimista, palauttamista, varastointia sekä hakua tukevat selailu- ja hakumenetelmät. Keskustelujärjestelmät mahdollistavat kyselemistä, selittämistä ja arviointia, joiden siirtyminen opettajan yksinoikeudesta oppilaiden toimiksi on oleellista oppilaiden oman ajattelun kehittymiselle. ( Hietala ym. 1997 , 34-35.)

Yksilöinä ryhmässäkin

Oppiminen on monimutkainen ja monimuotoinen prosessi, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Muun muassa sosiaaliset ja organisatoriset tekijät vaikuttavat oppimistuloksiin niin tietokonetuetussa lähi- kuin etäopetuksessakin. ( Hietala ym. 1997 , 34-35.)

Oppilaat ovat yksilöllisiä ja oppilaslähtöinen tarkastelutapa opetuksen omaksumisesta huomioi kunkin oppilaan oppimismahdollisuudet. Opetusryhmät tulisikin muodostaa siten, että opettaja voi ottaa huomioon jokaisen oppilaan tarpeet ja kyvyt. Kaksisuuntainen viestintä ja vuorovaikutus toteutuvat kuitenkin vain suhteellisen homogeenisessa ja sopivan pienissä ryhmissä hyvin järjestetyin teknisin edellytyksin. ( Arstila-Paasilinna 1998 , 50-53.)

Etäopiskelumateriaalilla olisi käyttäjiä

Ensimmäiseksi toteutettu Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristö on suunniteltu käytettäväksi etäopiskelussa. Työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden ajoittaiset työkiireet estävät toisinaan lukujärjestyksen mukaisen lähiopiskelun ja tällöin tarvitaan mahdollisuus opiskella samat asiat ilman aika- ja paikkasidonnaisuutta.

Koska pilottiprojektilla oli mahdollisuus kokeilla oppimisympäristön sopivuutta myös lukiolaisten itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn lukion WWW-Multimedia-Hypermedia -oppitunneilla, toteutettiin nämä tarpeet huomioiden muokattu versio aikuisopiskelijoiden oppimisympäristöstä. Erityisesti erikoislukioissa on käyttöä itse- ja etäopiskelumateriaaleille, koska opiskelijat osallistuvat koulutyön ohella ammattimaisesti esimerkiksi harrastustoimintaa tukeville leireille.

Tasotesti mittaa lähtötasotiedot

WWW-pohjaisen tasotestilomakkeen tavoitteena oli uusien opiskelijoiden tietoverkkotietämyksen alkukartoitus ja yhteystietojen kerääminen. Tasotestilomakkeilla kerättyä informaatiota opiskelijoiden alkutiedoista tullaan hyödyntämään koulutukseen liittyvien opintojaksojen suunnittelussa. Myöhemmin on tarkoituksena suunnitella oppimisen seurantajärjestelmä, jonka yhtenä osana olisi tasotestilomake.

Yhteistyötahot

Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojektiin osallistuivat:

Tampereen teknillinen korkeakoulu/Digitaalisen median instituutti/Hypermedialaboratorio
Pilottiprojektin tutkija Heli Korte suunnitteli ja toteutti tasotestilomakkeen ja vastasi pääasiallisesti Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristöjen tekstimateriaalin tuottamisesta ja oppimisympäristöjen toteutuksesta. Pasi Häkkinen suunnitteli ja toteutti oppimisympäristöihin liittyvää tekniikkaa sekä tuotti materiaalia verkotetusta multimediasta. Seppo Pohjolainen ja Heli Ruokamo kuuluivat pilottiprojektin ohjausryhmään.
Tietoverkkoinstituutti
Tietoverkkoinstituutin (TVi) toiminta käynnistyi maaliskuussa 1997. TVi:n perustaja- ja taustaorganisaatiot ovat Sonera, Tampereen kaupunki ja Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK). TVi toimii TTKK:n yhteydessä ja se järjestää 2 vuotta kestävää tietoverkkojen hallinnan asiantuntijakoulutusta, joka on tarkoitettu tietoverkkoasioista yrityksissä vastaaville henkilöille. TVi:llä on tarve kehittää koulutuksen materiaalia, koska koulutukseen osallistuvien henkilöiden työkiireet estävät toisinaan lähiopetukseen osallistumisen. Myös koulutettavien tietoverkkotietämyksen lähtötason varmistaminen on ongelmallista. Marja Rautajoki ja Tommi Hirvi kuuluivat projektin ohjausryhmään ja he järjestivät sekä tasotestilomakkeen että asiantuntijoiden oppimisympäristön kokeilut Tietoverkkoinstituutissa.
Messukylän lukio, Tampere
Messukylän lukio on viestintäpainotteinen ja oppilailla on mahdollisuus valita WWW-Multimedia-Hypermedia -aiheinen kurssi. Messukylän lukion matemaattisten aineiden opettaja Raine Koivumäki kuului projektin ohjausryhmään ja hän järjesti lukiolaisten oppimisympäristön opetuskokeilun Messukylän lukiossa.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava