Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9 Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan

Heli Korte

heli.korte@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä artikkelissa tarkastellaan Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojektia, joka on yksi ETÄKAMUn yrityskoulutuspiloteista. Pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää World Wide Web -pohjainen tietoverkkotietoja ja -taitoja mittaava tasotestilomake ja suunnitella "Johdatus verkotettuun multimediaan" -oppimisympäristö. Tasotestilomakkeen tehtävänä oli sekä kerätä uusien opiskelijoiden yhteystiedot että määritellä jokaisen uuden opiskelijan alkutiedot tietoverkoista. Pilottiprojektissa tutkittiin World Wide Webin erityispiirteitä tiedonsiirrossa sekä lakien asettamia rajoituksia tietoverkoissa tapahtuvalle tiedon keräämiselle, säilyttämiselle ja yhdistämiselle. Tutkimuksen kohteena oli myös lomakkeen täyttäjien suhtautuminen tietoverkon välityksellä tapahtuvaan tiedonkeruuseen. Lomakkeen koetäyttö osoitti, että tasotesti oli ideana onnistunut. Tasotestin käyttämisestä olivat kiinnostuneita koulutusta suunnittelevien henkilöiden lisäksi myös siihen vastanneet opiskelijat.

Oppimisympäristöjä toteutettiin lopulta kaksi; toinen aikuisopiskelijoiden etäopiskeluympäristöksi ja toinen itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn lukion oppitunneilla. Aikuisopiskelijoiden oppimisympäristöön liittyviä tutkimusongelmia olivat aikuisopiskelijoiden odotukset oppimisympäristölle sekä reaaliaikaisen palautteen merkitys itsenäisessä opiskelussa. Lukiolaisten oppimisympäristöön liittyvät tutkimusongelmat koskivat lukioikäisten odotuksia itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn mahdollistavalle oppimisympäristölle. Pilotissa vertailtiin myös opettajan työmäärän ja roolin muutosta perinteisen ja tietokoneavusteisen opetusmenetelmän välillä. Oppimisympäristöjen koekäytöistä saatiin hyvin myönteistä palautetta. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä tarvitaan.

2.9.1 Johdanto

2.9.2 Tausta ja tavoitteet

2.9.3 Tasotestilomake World Wide Webissä

2.9.4 Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristö

2.9.5 Käyttö- ja opetuskokeilu

2.9.6 Koekäytön ja opetuskokeilun arviointi ja tutkimusongelmat

2.9.7 Tutkimustulokset

2.9.8 Pohdintaa ja johtopäätöksiä oppimisympäristöihin liittyen

2.9.9 Tuloksia ja tulevaisuutta tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojektiin liittyen

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava