Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.8.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Kiinnostus projektitoiminnan opiskeluun on lisääntynyt työn muuttuessa yhä useammalla projektiluontoiseksi. Opiskelu verkossa houkuttelee, mutta useinkaan ei ymmärretä verkko-opiskelun vaativan todella paljon työtä ja varsinkin sitoutumista opiskeluun itse oppijalta. Sitoutuminen opiskeluun ei kuitenkaan aina riitä, vaan tarvittaisiin ehkä myös uudenlaista asennoitumista. Verkko-opiskelussa oppijan täytyykin opetella aivan uusi oppimisen tyyli ja, koska jokaisella on oma tapansa oppia, ei verkko-opiskelukaan välttämättä sovi kaikille.

Projektitoiminnan opiskelijaksi ilmoittautui useampi henkilö, kuin sitten varsinaisesti ryhtyi opiskelemaan. Sitoutumisen puute omaan opiskeluun tuli esiin varsin pian, kun työkiireet alkoivat painaa päälle. Suurimmalla osalla opinnot keskeyttäneistä syynä oli (työ)kiireet sekä se, että kukaan ei patista opiskeluun. Osa heistä, jotka jatkoivat opiskelujaan, ei kuitenkaan kokenut verkko-opiskelua omaksi tavakseen oppia, vaan he turvautuivat perinteiseen tapaan ja tulostivat aineiston verkosta paperille " luen ne vanhanaikaisesti kotona illalla kun tenavat nukkuu ... ".

Verkko-opiskelu vaatii uutta lähestymistapaa opiskeluun ja tähän pitäisikin verkkokurssin alussa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Projektitoiminnan kurssia arvioitaessa tuli esiin toiveita ohjatusta tutustumisesta, aikataulutetuista tehtävistä, tiiviimmästä suunnitelmallisuudesta, kunnon alkustartista sekä ihmisten tapaamisesta. Kuinka valmiita siis olemme itsenäiseen verkko-opiskeluun asenteiltamme ja toisaalta, kuinka itsenäisiä meidän tarvitseekaan olla? Vastaisuudessa kannattanee panostaa koulutuksessa mukana olevien ryhmäytymiseen sekä verkossa oppimaan oppimiseen.

Lähes kaikki projektitoiminnan opiskelijat kokivat oppimisympäristön käytön helpoksi. Tässä täytyy kuitenkin huomioida se, että lähes kaikki ilmoittivat myös tietotekniikan käyttötaitonsa hyviksi. Mielenkiintoista olisikin saada tietoa siitä, millaiseksi oppimisympäristön käytön kokevat henkilöt, jotka ovat vasta tutustuneet Internet-maailmaan.

Oppimisympäristössä yksilöllisten oppimistyylien huomioiminen oli jäänyt vähemmälle. Toisaalta kuitenkin opiskeluaineiston kokonaisuudesta pienempiin osiin siirtyvän rakenteen koettiin ottavan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot. Yksilöllisen oppimistyylin huomioimisen vaikeutena nähtiin Internet-maailman kommunikointitapa (kirjoittaminen). Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että Internet ei rajoita esim. äänen ja kuvan käyttämistä, ja ehkäpä oppimisympäristön kehittäminen jatkossa tähän suuntaan parantaisi myös mahdollisuuksia huomioida erilaisia oppimistyylejä.

Oppijan aktiivista toimintaa oppimisympäristön koettiin tukevan melko hyvin. Vaikka oppimisympäristössä on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua tehtävien tekoon ja palautetta suorituksista, niin palkitsevuutta esim. testien muodossa toivottiin lisää. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, sillä yhteydenottoja ohjaajiin ei opiskelijoilta ole tullut ja näin palkitsevuus tätä kautta on jäänyt kokematta. Tämäkin on seikka, johon kannattaisi panostaa verkko-opiskelun laajetessa. Kuinka saada oppijan ja ohjaajan kommunikointi luontevaksi varsinkin, kun kanssakäyminen saattaa tapahtua pelkästään tietoverkon kautta?

Yhteistoiminnallisuuden toteutumiseen oli oppimisympäristössä kiinnitetty erityistä huomiota. Ongelmana ei kuitenkaan ole mahdollisuus yhteistoiminnallisuuteen, vaan opiskelijoiden aktivointi siihen. Keskustelun virittämiseen tunnutaan tarvittavan useimmiten pientä pakollisuutta esim. tehtävien muodossa, mikä kuitenkaan ei tue esim. Varilan ( 1995 , 135-136) ajatusta aikuisesta itseohjautuvana oppijana. Onko tämäkin seikka, joka vaatii aikaa, jotta opimme asennoitumaan keskusteluun verkossa olennaisena osana oppimista ja kantamaan siitä myös vastuuta?

Opiskeluaineiston hyödynnettävyys työtehtävissä koettiin hyväksi. Tuloksena tämä on tärkeä, sillä projektin tavoitteena on ollut kehittää pk-yritysten tarpeisiin soveltuva opintokokonaisuus, jota kuka tahansa voi työn ohessa opiskella ja hyödyntää. Oppimisympäristön kehittämistä jatketaan edelleen ja terveiset tekijöille olivatkin: " Työnne on erinomainen. Älkää jättäkö kesken. "


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava