Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.8.5 Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat ne henkilöt, jotka olivat ilmoittautuneet pilottiprojektiin mukaan opiskelemaan projektitoiminnan koulutuskokonaisuutta. Opiskelijaksi ilmoittautuneita oli 23, joista 6 ilmoitti kuitenkin myöhemmin keskeyttäneensä opiskelun. Opiskelijat olivat yksittäisiä projektityöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä eri yrityksistä ja eri puolilta Suomea. Suurin opiskelijaryhmä oli Soneran 11 henkilön maantieteellisesti hajallaan oleva tiimi. Osa opiskelijoista oli aloittanut opiskelun vasta haastattelun toteutuksen loppuvaiheessa ja oppimisympäristön hyödyntäminen oli ollut vielä hyvin vähäistä. Kuitenkin palautetta saatiin myös heiltä ja aineiston keruu jatkuu vuoden 1998 loppuun saakka.

Tutkimusmenetelmät

Aineiston keruu tämän tutkimuksen osalta suoritettiin elo-lokakuussa 1998. Koska kohdejoukko oli hyvin pieni, käytettiin tutkimusmenetelmänä kyselyä, jota täydennettiin sähköpostin välityksellä käydyllä keskustelulla. Aineiston keruu suoritettiin verkkoyhteyksiä hyödyntäen, koska tavoitteena oli saada oppimisympäristön arviointi luonnolliseksi osaksi opiskelua. Sähköpostin käyttö teki opiskelijoille mahdolliseksi jatkuvan palautteen antamisen, kun kokemuksia oppimisympäristön käytöstä kertyi lisää.

Aluksi opiskelijoille lähetettiin sähköpostitse avoimia kysymyksiä, jotka pohjautuivat ETÄKAMUn Etäopetuksen menetelmät -työryhmässä tuotettuun arviointirunkoon. Arviointirunko esitellään tämän teoksen luvun I ( Ruokamo & Pohjolainen ) liitteessä 1. Lähetetyt alkukysymykset olivat seuraavat:

Näiden kysymysten tarkoituksena oli luoda pohja sähköpostin välityksellä käydylle keskustelulle. Palautetta pyydettiin joko vastaamalla lähetettyihin kysymyksiin tai vapaamuotoisesti kommentoiden.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava