Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.8.4 Verkkoon luodun oppimisympäristön kuvaus

Oppimisympäristön organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen osalta haastateltiin projektin suunnittelijaa, Marita Parkkosta . Haastattelussa hyödynnettiin ETÄKAMUssa luotua arviointirunkoa, joka on esitelty tämän teoksen luvun I ( Manninen & Brax ) liitteessä 2. Arviointirungon mukaan oppimisympäristön arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin jäsentäjiin: lähteet, johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen suunnittelu sekä toteutus, sisällön tuotanto, jakelu, tekninen tuki, vuorovaikutus, tila ja arviointi.

Lähteet. Projektitoiminnan opintokokonaisuuden suunnittelussa koulutustarpeet oli määritelty aikaisempien kokemusten kautta. Opiskelijoilta, työelämässä toimivilta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta tulleet toiveet olivat lähtökohtana suunnittelulle. Jatkuvan palautteen keräämisen kautta tarpeita huomioitiin koko projektin ajan. Työelämän muutos yhä enemmän projektiluontoiseen toimintatapaan sekä Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tavoite kehittää etäopetusta olivat luonnollisesti myös vaikuttamassa suunnittelun taustalla.

Johtaminen ja hallinnointi. Projektin suunnittelua ja toteutusta johti projektiin nimetty suunnittelija. Hänen tukenaan toimi alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Taloudellisena reunaehtona toimi projektille myönnetty ESR-rahoitus. Osallistujien osalta päädyttiin maksuttomuuteen osallistumiskynnyksen alentamiseksi näin pilottivaiheessa.

Tekniset reunaehdot määriteltiin niin, että helppokäyttöisyys sekä mahdollisimman pienet laitevaatimukset olivat lähtökohtana. Näin haluttiin varmistaa jokaiselle kiinnostuneelle mahdollisuus osallistua koulutukseen laitetasosta riippumatta.

Koulutuksen hallinnointi tapahtui pääasiassa verkon kautta. Koulutukseen ilmoittautuminen ja kaikki tiedottaminen hoidettiin joko oppimisympäristöä tai sähköpostia hyödyntäen. Koulutusta markkinoitiin alan messuilla sekä yhteistyökumppaneiden kautta eri asiakasryhmille.

Opetuksen ja oppimisen suunnittelu sekä toteutus. Oppimisympäristön rakentamisessa oppimisen tukeminen oli peruslähtökohtana. Oppimisympäristöön pyrittiin luomaan tähän sopivia elementtejä. Teknisen toiminnallistamisen osalta oppimisen tukemiseen pyrittiin myös oppimisympäristön helppokäyttöisyydellä.

Sisällön tuotanto. Aineiston sisällöstä vastasivat projektitoiminnan asiantuntijat. Materiaalituotanto toteutettiin prosessilähtöisesti, sillä projektin etenemisen myötä aineistoa koko ajan täydennettiin. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman konkreettinen ja käytännön työtilanteita tukeva aineisto.

Jakelu. Oppimateriaalin jakelussa pyrittiin siihen, että opiskelija pystyy hyödyntämään materiaalia aina, kun hän sitä tarvitsee. Tämän vuoksi aineistolle valittiin myös mahdollisimman yksinkertainen rakenne. Materiaalin jakelussa pyrittiin huomioimaan myös aineiston hyvä tulostettavuus.

Tekninen tuki. Teknisen tuen osalta lähtökohtana oli, että tukipalvelut löytyvät osallistujalta itseltään. Myös oppimisympäristön yksinkertaisella rakenteella ja käytön selkeillä ohjeilla pyrittiin parantamaan teknistä toimivuutta. Käyttäjätukeen oli kuitenkin varauduttu, mutta se osoittautui tarpeettomaksi. Kukaan opiskelijoista ei raportoinut teknisistä ongelmista.

Sisällöntuottajilla teknisenä tukena toimi henkilö, joka toimitti aineiston verkkoon. Tuen tarve oli kuitenkin vähäistä, sillä sisällöntuottajat edustivat tietoteknisen alan asiantuntijaorganisaatioita ja näin myös heillä tukipalvelut löytyivät omasta takaa.

Vuorovaikutus. Vuorovaikutusta pyrittiin tukemaan keskustelu- ja ohjausfoorumeiden avulla. Lisäksi luotiin mahdollisuus ryhmäkohtaiseen yhteistoimintaan projektitilassa. Myös henkilökohtaisempaa vuorovaikutusta tuettiin viemällä kaikkien projektissa mukana olevien yhteystiedot verkkoon.

Tila. Projektin tavoitteena oli mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton opiskelutapa. Näin jokainen opiskelija pystyi luomaan opiskelutilan mieleisekseen.

Arviointi. Projektissa pyrittiin toteuttamaan mahdollisuutta jatkuvaan arviointiin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus sekä antaa että saada palautetta silloin, kun katsoivat sen tarpeelliseksi. Tämä varmistettiin oppimisympäristöön luodulla palautepaikalla sekä mahdollisuudella ottaa yhteyttä ohjaajiin milloin vain.

Oppimisympäristö verkossa

Internetiin luotu oppimisympäristö löytyy osoitteesta <URL: http://proto.lpt.fi >. Oppimisympäristö on WWW-pohjainen ja se on toteutettu Front Page -ohjelmistolla. Aloitussivulta löytyvät seuraavanlaiset osiot:

Opiskeluaineisto -linkin kautta opiskelija pääsee oppimisympäristön etusivulle. (»KUVIO 27.)


KUVIO 27. Oppimisympäristön etusivu

Täältä opiskelija voi siirtyä eteenpäin seuraavien linkkien kautta:

Aloita tästä
antaa ohjeita oppimisympäristön käyttöön.
Osallistujat
kertoo koulutukseen osallistuvien yhteystiedot.
Aineisto
sisältää projektitoiminnan opiskeluaineiston.
Tiedotteet
tiedottaa opiskeluun liittyvistä muutoksista yms. ajankohtaisista asioista.
Kysyvä ei tieltä eksy
vie ohjauspisteeseen, josta saa opiskeluun liittyvää neuvontaa.
Taukotupa
on tarkoitettu vapaamuotoiseen keskusteluun.
Projektitila
antaa mahdollisuuden muodostaa keskustelufoorumin oman projektiryhmän käyttöön keskustelufoorumin.
Palautepaikka
pyytää palautetta, jonka avulla ympäristöä kehitetään edelleen.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava