Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.3 Tutkimuksen tavoite ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

Etäopetus multimediaverkoissa -hankkeen tavoitteena on ollut tutkia, kehittää ja arvioida etäopetukseen soveltuvia avoimia oppimisympäristöjä, joiden toteutuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa. Tässä tutkimuksessa avoimella oppimisympäristöllä tarkoitetaan tietoverkkojen kautta käytettävää ympäristöä, jossa voi opiskella sekä itseohjautuvasti että yhteistoiminnallisesti oppimisympäristön muiden toimijoiden kanssa, saada ohjausta sekä antaa palautetta. Avoimen oppimisympäristön tärkeimmät toimijat ovat: oppija, opettaja, tutor ja asiantuntija sekä hallinto. Avoin oppimisympäristö hyödyntää tietoverkkoja ja hypermediaa sekä tarjoaa sisältöjen ohella työkaluja tiedon rakentamiseen, kommunikointiin, yhteistoimintaan ja hallinnointiin. Avoimessa oppimisympäristössä otetaan huomioon niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkin toiminnallisuus. Avointa oppimisympäristöä voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumattomasti ja se soveltuu erilaisille oppijoille ja sisällöille.

Hankkeen eräänä osatavoitteena on ollut teknisesti toiminnallisen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisen avoimen oppimisympäristön (A&O) prototyypin kehittäminen (ks. Pohjolainen ym. tämän julkaisun luvussa II). Sen suunnittelu perustuu teknisten, pedagogisten, sisällöllisten ja organisatoristen/prosessinäkökohtien huomioon ottamiseen.

Tärkeä osa ETÄKAMUn tutkimus-, kehittämis- ja arviointityötä on ollut tutkimustyöryhmätoiminta, jonka tavoitteena on ollut tuottaa tietoa pilotoinnin tueksi. Erilaisilla sisältöalueilla ja erilaisten osallistujatahojen kanssa toteutettu pilotointi on muodostanut olennaisen osan hankkeen toiminnasta. ETÄKAMUn pilotit ovat järjestäneet opetus- ja käyttökokeiluita yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Näistä kokeiluista kerättyä aineistoa on analysoitu erilaisten ratkaisuiden toimivuuden selvittämiseksi. Pilottiprojektien ja niissä järjestettyjen opetuskokeiluiden tuloksia esitellään tämän julkaisun luvun II artikkeleissa.

Tutkimuksen tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen ovat omalta osaltaan vaikuttaneet osallistujatahojen erilaiset kulttuuritaustat ja toimintatavat. Yritysten näkökulmasta pitkän aikavälin tavoitteet voivat liittyä tietoliikenneyhteyksien hyötykäyttöön, verkkomarkkinoihin, kaupallisiin oppimateriaalituotteisiin, kilpailukykyyn ja kilpailuetuun tai henkilöstö/asiakaskoulutuksen uudelleen organisoimiseen. Tutkimusyksiköiden tavoitteet liittyvät tutkimus- ja kehittämistyön näkökulmiin: tutkimustulosten saavuttamiseen ja akateemisten opinnäytteiden suorittamiseen. Oppilaitosten ja koulutusta tarjoavien organisaatioiden näkökulmista voidaan tavoitella uusia, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia opetuksen järjestämismahdollisuuksia, opetusmahdollisuuden luomista, koulutuspalveluiden ja kohderyhmien laajentamista sekä kehityksessä mukana oloa. Oppijan kannalta tavoitteet voivat liittyä opiskelumahdollisuuksien paranemiseen, tarkoituksenmukaisempaan ajankäyttöön, tehokkaampiin oppimisprosesseihin, parempien oppimistulosten saavuttamiseen tai mielekkääseen oppimiseen. Näin monien eri näkökulmien ja tavoitteiden olemassaolo on ollut antoisaa, mutta toisaalta niiden huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen ei ole aina ollut ongelmatonta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava