Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.8 Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa

Auli Posti

auli.posti@helsinki.fi

Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskus, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Saimaankatu 11, 15140 LAHTI

Tämä artikkeli käsittelee verkkoon rakennetun projektitoiminnan opiskeluun tarkoitetun oppimisympäristön arviointia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat tietoverkkoon (Internet) luodun oppimisympäristön tukevan heidän oppimistaan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin avoimia kysymyksiä sekä keskustelua sähköpostin välityksellä. Näin tehtiin mahdolliseksi jatkuvan palautteen antaminen sekä kysymysten ja vastausten täydentäminen tarpeen mukaan.

Kiinnostus projektitoiminnan opiskeluun on lisääntynyt työn muuttuessa yhä useammalla projektiluontoiseksi. Opiskelu verkossa houkuttelee, mutta opiskelijoiden aktivoimiseen sekä sitoutumisen tukemiseen tulisi panostaa. Verkko-opiskelussa itseohjautuvuuden vaatimukset sekä oppimaan oppimisen taidot korostuvat entisestään. Saavutettujen kokemusten mukaan verkkokurssin alkuvaiheessa olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota mukana olevien opiskelijoiden ryhmäytymiseen sekä verkko-opiskelun taitojen oppimiseen. Opiskelijoiden ja muiden toimijoiden välinen vuorovaikutus koettiin tärkeäksi ja verkkokursseja suunniteltaessa tulisi harkita myös lähitapaamisten liittämistä verkko-opiskeluun.

Työtehtävien tuominen kiinteäksi osaksi opiskelua lisää olennaisesti oppimisen mielekkyyttä verkko-opiskelussa. Opiskeluaineiston hyödynnettävyys työtehtävissä koettiin hyväksi ja verkon välityksellä tapahtuvan opiskelun katsottiin sopivan hyvin työn ohella tapahtuvaan opiskeluun. Pilotin kannalta tämä on tuloksena tärkeä, sillä projektin tavoitteena on ollut kehittää pk-yritysten tarpeisiin soveltuva opintokokonaisuus, jota kuka tahansa voi työn ohessa opiskella ja hyödyntää.

2.8.1 Johdanto

2.8.2 Pilottiprojektin tausta ja tavoitteet

2.8.3 Tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelma

2.8.4 Verkkoon luodun oppimisympäristön kuvaus

2.8.5 Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät

2.8.6 Arvioinnin tulokset

2.8.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava