Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.7.6 Johtopäätökset

Pilottiprojektin johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin alueisiin: koulutukseen, tilannekohtaiseen modifiointiin, materiaalin tuottamiseen, tekniseen tukeen, menetelmien kokonaisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen, kustannuksiin, tietoturvaan ja ympäristön ulkoasuun.

Koulutus

Kaikki täydennyskoulutusohjelman osapuolet - opiskelijat, opettajat, sisältötutorit, oppimisympäristön tekniset suunnittelijat, tekniset tutorit ja monissa tapauksissa myös yrityksen henkilöstö- ja koulutusosaston edustajat, opiskelijoiden esimiehet sekä mentorit - on koulutettava, jotta he voivat hyödyntää uusien oppimisympäristöjen ominaisuuksia. Vaikka näiden osapuolten koulutustarve tiedostetaan niin sen merkitys kuitenkin usein aliarvioidaan. Opiskelijoiden kriittinen suhtautuminen oppimisympäristöön johtui osaksi siitä, että heille ei oltu riittävästi viestitty ennen kurssia ja kurssin alussa sitä miksi oppimisympäristö on otettu käyttöön ja mihin oppimistavoitteisiin sen käytöllä pyritään.

Tilannekohtainen modifiointi

Jokaisen yrityksen ja oppilaskohderyhmän tarpeet ja vaatimukset oppimisympäristön suhteen ovat erilaiset, räätälöintiä on täydennyskoulutuksessa aina tehtävä jonkin verran. Yleiset pedagogiset ja tekniset kriteeristöt, tarkistuslistat ja ohjekirjat toki antavat tukea ympäristön rakentamisessa ja räätälöinnissä.

Materiaalin tuottaminen

Opettajia on autettava oppimateriaalin muokkauksessa siksi, että opetusaineiston muuttaminen uusiin ympäristöihin on aikaa vievää ja/tai kaikilta opettajilta ei voi vaatia että he osaisivat muokkausprosessin.

Tekninen tuki

Opettajat ja tutorit tarvitsevat oppimisympäristön teknisen tutorin tukea koko kurssin ajan. Internet-pohjaisten oppimisympäristöjen yleistyessä tuen tarve tulee kuitenkin vähenemään ja teknisen tutorin tehtävät voivat sulautua opettajan ja/tai tutorin tehtäviin.

Kokonaisuus

Eri kanavien ja menetelmien yhteistoiminnallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Molemmissa pilottikursseissa yhteistoiminnallisuuteen jäi puutteita. Opiskelijat eivät ymmärtäneet täysin sitä, miksi juuri nämä menetelmät oli valittu.

Kustannukset

Kurssin ensimmäinen toteuttaminen uusissa oppimisympäristöissä maksaa yleensä paljon. Kun kursseja toteutetaan seuraavan kerran on tukihenkilöiden (suunnittelijat, henkilöstöhallinnon edustajat, tutorit, tekninen tuki) määrä saatava pienemmäksi tai näitä rooleja on yhdistettävä. Muuten kustannukset nousevat liian suuriksi.

Tietoturva

Yritysten tietoturvallisuustarpeet on huomioitava toteutettaessa Internet-pohjaisia kursseja. Esim. Intranet- palomuurit edellyttävät ohjelmistojen mukauttamista ja innovatiivisia ratkaisumalleja. Pääsyvaikeudet myös huonontavat oppimisympäristön laatua ja voivat turhauttaa opettajia ja opiskelijoita. Tällaiset ongelmat pitäisi pystyä tulevaisuudessa ratkaisemaan.

Ulkoasu

Yritysten visuaaliseen ilmeeseen, niin yleisiin graafisiin ohjeistuksiin kuin koulutusmateriaalin ulkoasuun, rakenteeseen ja tyyliinkin liittyvät seikat on myös huomioitava Internet-pohjaisia koulutusympäristöjä rakennettaessa.

Kaikki edellä mainitut alueet on pyrittävä ottamaan huomioon, mikäli resurssit vain antavat siihen mahdollisuuden. Käytännössä henkilöstökoulutuksessa törmätään kuitenkin usein henkilöstö- ja taloudellisten resurssien niukkuuteen ja aikapulaan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava