<< >> Ylö Otsikko Sisältö

3.2. Muualla Suomessa

Seuraavista projekteista suurin osa on etsitty www:stä talvella ja keväällä 1996. Muuta materiaalia on käytetty sikäli kuin sitä on löytynyt, mutta kattavaa kirje- tai puhelinkampanjaa kaikkiin Suomen aikuisoppilaitoksiin ei tehty resurssien vähyyden vuoksi. Oletuksena on ollut, että etäopetusta verkoissa tarjoavat oppilaitokset myös kertovat siitä tietoverkkoja hyödyntäen... Olemassa olevia selvityksiä, kuten Jari Peltomäen TTKK:ssa tekemää www-katalogia (http://www.cs.tut.fi/~jape/proj.html) on luonnollisesti hyödynnetty. Ainakin tutkimuksen painopiste näyttää kuitenkin olevan kouluopetuksessa, aikuis- ja täydennyskoulutusta on tarjolla varsin niukalti. Puhtaasti kouluopetukseen keskittyviä projekteja ei ole tässä listattu.

Joensuun yliopistossa toimii TOTY- (Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämis-) yksikkö, jossa on tutkimusta mm. hypermedian käytöstä opetuksessa sekä hajautetusta opettajankoulutuksesta.

Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun CODE- (Collaborative Distance Education) projekti pyrkii hyödyntämään sähköistä oppimateriaalia koulutuksessa.

Pohjois-Suomessa on rakennettu NOFNET-verkkoa, joka toimii osallistuvien oppilaitosten yhteisenä koulutustietopankkina. Projekti noudattaa EADTU:n (European Association of Distance Teaching Universities) Eurostudy center -mallia Suomen oloihin sovellettuna. Verkoston ytimen muodostavat Oulun ja Lapin yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, Kemi-Tornion, Kajaanin ja Kokkolan va. ammattikorkeakoulut, Rovaniemen, Oulun ja Ylivieskan teknilliset oppilaitokset, Raahen tietokonealan oppilaitos sekä Kuusamon ammatti-instituutti. Näistä Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen telemaattinen oppimiskeskus AGORA tarjoaa kursseja useilta oppimiskeskuksenkin kannalta kiinnostavilta alueilta, kuten koulutusteknologiasta ja tietoverkkojen käytöstä myös internetin kautta sekä WWW-dokumenttien tuottamisesta. OY:lla on myös Twenten yliopiston (NL) kanssa yhteinen STIR-tutkimusprojekti sähköpostin ja WWW:n käytöstä etäopetuksessa. Kemi-Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutti on mukana useissa EU:n telematiikkaohjelman projekteissa, mm. PK-yritysten tietoliikenteen hyväksikäyttöä edistävässä Transmete:ssä, ja LINTECH-koulutuskokeilussa (vrt. Turun AKK alempana). Rovaniemen teknillinen oppilaitos järjestää teknikkokoulutusta etäopetuksena Lapissa.

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus ovat mukana "Etäopetus multimediaverkoissa" (Etäkamu) projektissa kuten oppimiskeskuskin, joten niiden kurssitarjonnan hyödyntämisen pitäisi olla suoraviivaista. Kurssitarjontaa on viestinnästä, Suomen taiteen historiasta, ympäristönsuojelusta, opettajien täydennyskoulutusta sekä kunnallista luottamushenkilökoulutusta. Suuri osa tarjonnasta on kuitenkin avoimen korkeakoulun tasolla.

Lapin yliopiston mediatieteen laitoksella ja täydennyskoulutuskeskuksella on käynnissä LEVI-projekti, jossa pyritään kehittämään Lapin viestintäinfrastuktuuria. Tavoitteet ja keinot muistuttavat Kaakonseudun projektia.

Kansanvalistusseuran etäopisto järjestää joitakin kursseja monimuoto-opetuksena mm. ympäristönsuojelun ja englannin kielen alalta. Näihin kuitenkin sisältyy myös kontaktiopetusta ja tietoverkkojen hyödyntäminen on vähäistä. Syksyksi on suunnitteilla kirjoittajakurssi internetiin.

AVOTEK-projekti (avoin tekninen korkeakoulu) on TKK:n, LTKK:n OY:n, TTKK:n ja ÅA:n yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on verkottaa teknillistä avointa korkeakouluopetusta Suomessa. Toiminnan on tarkoitus alkaa syksyllä 1996, jolloin kunkin osapuolen tulisi tarjota yksi kurssi verkostoon.

Helsingin normaalikoulu, VTKK ja Taloudellinen tiedotustoimisto kokeilevat tietoverkkojen toimivuutta multimedian välittämisessä opetuskäyttöön.

Turun normaalikoulun saariston telemaattisen opetuksen projektissa on kokeiltu etäopetusta ennen kaikkea saariston peruskouluihin, mutta myös aikuisopetus on projektin asialistalla.

HPY koordinoi Suomen osalta EETP- (European Educational Teleports) hanketta, joka kuuluu EU:n telematiikkaohjelmaan. Projekti kehittää etäopetuskursseja kolmelle toimialalle: julkishallintoon, PK-yrityksille ja tietoliikenneoperaattoreille. Se pyrkii kehittämään yhtenäisen perustan eurooppalaiselle etäopiskelulle luomalla palvelukeskusverkoston.

Turun AKK:ssa on menossa Lintech (Learning-Interaction-Technology) projekti, jonka tavoitteena on mm. kehittää teknologia-avusteinen oppimisympäristö ja siihen mukautettuja oppisisältöjä samaan tapaan kuin etäkamu-projektissa. Tuotettu on ainakin oppiva yritys -kurssi.

OPM:n Suomi Tietoyhteiskunnaksi -ohjelma sisältää jonkin verran rahoitusta laitteisiin ja oppimateriaalin tuottamiseen.

TEKES on avaamassa Kansallisen Multimediaohjelman rinnalle Multimedian sisältötuotanto-ohjelmaa (SIMU). Oppimiskeskus voisi luontevimmin pyrkiä mukaan johonkin käyttöönottoprojektiin, jossa koordinoijana olisi multimediaopetusohjelmistoja tuottava PK-yritys ja muina osapuolina esim. teleoperaattori ja tutkimuslaitos. Läheisesti aiheeseen liittyviä projekteja ovat MAGPIE, joka tuottaa markkinatietoutta yrityksille sekä Suomen MSIG, multimedia-alueella toimivien yritysten intressiryhmä. Molempia koordinoi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutti TITU.

Etäkamun lisäksi oppimiskeskus voisi pyrkiä hyödyntämään ainakin Jyväskylän AIKO:n ja teknologiakeskuksen kursseja ja seurata alan muuta kehitystä. Oulun yliopiston AGORA:lta ja KVS:ltä voisi myös löytyä asiakkaita kiinnostavia kursseja. Rahoitusta perusteknologiahankintoihin kannattaa hakea OPM:n ohjelmasta.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö