<< >> Ylö Otsikko Sisältö

2.1 Haastattelujen suoritus

Haastattelut jakautuivat kahteen sarjaan: avainhenkilöiden kontaktihaastatteluihin ja laajempaan sarjaan puhelinhaastatteluja. Eri haastatteluissa käytettiin samasta haastattelurungosta eriytettyjä lomakkeita siten että kontaktihaastattelujen lomake (liite 1) oli laajempi ja sisälsi enemmän avoimia kysymyksiä, puhelinhaastattelulomake (liite 2) suppeampi ja strukturoidumpi. Molemmat lomakkeet tarkastettiin tilaajan edustajilla Hannu Laitisella ja Rauli Sorvarilla, jotka esittivät joitakin hyödyllisiä muutoksia ja lisäyksiä. Haastatteluista järjestettiin tiedotustilaisuus suorittavalle henkilöstölle Toivakan kirjastolla 5.2.1996.

Avainhenkilöhaastattelut annettiin kuntien yhteyshenkilöiden suoritettavaksi ohjeella, että kunkin tuli valita n. 5 etäopetuksen tai atk:n kanssa tekemisissä olevaa tai siitä mahdollisesti hyötyvää henkilöä omasta kunnastaan ja haastatella nämä. Haastattelulomakkeita palautettiin kuitenkin vain kymmenen, viisi Joutsasta, neljä Hankasalmelta ja yksi Leivonmäeltä, joten sekä haastateltavien määrä että alueellinen edustavuus jäi suunniteltua vähäisemmäksi. Haastattelut suoritettiin helmi-maaliskuun aikana 1996. Hankasalmella ja Leivonmäellä haastattelut muodostuivat lopuksi kyselytutkimukseksi (vastaajat täyttivät lomakkeet itse), Joutsassa suoritettiin kontaktihaastattelut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Puhelinhaastattelut suorittivat Joutsan nuorisotyöpajan haastattelijat. Kohteena oli 50 henkilöä jotka oli valittu oppimiskeskuksesta kiinnostuneiden nimilistalta. Yksitoista näistä kieltäytyi haastattelusta, perusteena yleensä, ettei asian katsottu koskevan itseä. Yhdeksää ei saatu tavoitetuksi, ja heidän tilalleen otettiin listalta uudet henkilöt. Kaiken kaikkiaan saatiin siis aineistoa 39 puhelinhaastattelusta. Nämä haastattelut suoritettiin maaliskuun puolivälissä 1996.

Koska haastateltavia ei valittu aidolla satunnaisotannalla, ei saatuja tuloksia voida yleistää koskemaan seutukunnan väestöä yleensä. Avainhenkilöhaastatteluissa tämä ei ollut tavoitteenakaan, vaan tutustuminen seutukunnan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin telemaattisten opetuspalvelujen hyödyntämiseen yleensä. Puhelinhaastatteluissa päädyttiin käytännön syistä sekä vastauskadon vähentämiseksi rajoittumaan ihmisiin, jotka jo olivat osoittaneet kiinnostusta oppimiskeskuksen toimintaan. Voidaan olettaa, että saatu otos on edustava tästä perusjoukosta, vaikka "varahenkilöiden" käyttö jonkin verran vähentää otoksen tilastollista edustavuutta.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö