<< >> Ylö Otsikko

6.1 Etäopetusprojekteja Suomessa

Projekti:

UTOPIA (Uusi Tekniikka Opetuksessa - Pedagogis Innovatiivinen Ajattelu)

Yhteystiedot:

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Seppo Tella

Projektin yleispiirteitä:

Tutkitaan opetusohjelmien käyttöä peruskoulussa ja lukiossa. Tavoitteena oli edistää oppilaiden oppimista tukemalla opetusta ja opiskelua kehittäviä toimia. Koulut hioivat yhdessä pedagogisesti onnistuneita uuden teknologian käyttösovelluksia. Yhteistyö toteutettiin Helsingin opettajankoulutuslaitoksen, Koulun tietotekniikkakeskuksen, opetushallituksen ja useiden eri koulujen kanssa.


Projekti:

CODE - Collaborative Distance Education

Yhteystiedot:

Matti Hämäläinen, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu.
(Microelectronics Educational Development Centre, Paisley in Great Britain)
(University of Texas at Austin, Center for Information Systems Management)

Projektin yleispiirteitä:

CODEn tavoitteena on elektronisen oppimateriaalin tuotannon, jakelun ja käytön tehostaminen käyttämällä uusia menetelmiä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erityisesti elektronisiin dokumentteihin perustuvaa elektronisen oppimateriaalin hajautettua tuottamista sekä tietoverkkoihin (Internet) perustuvaa oppimisympäristöä.


Projekti:

Useita eri osaprojekteja Joensuun yliopistossa

Yhteystiedot:

Research & Development Center for Information Technology in Education (TOTY)
http://toty.joensuu.fi/~jarvinen/wwwOMA/tutkimus.html

Projektin yleispiirteitä:

Eri projekteja, joissa tutkitaan opetuksen ja tietotekniikan yhdistämistä. Muutamia esimerkkejä: Cognitive Apprenticeship model in Teacher-Student Interaction, Hypertext and Learning, Multimedia Telecommunication Networks in Teacher Education.


Projekti:

Albert

Yhteystiedot:

http://oyt.oulu.fi/tako/albert/
Oulun Yliopiston Täydennyskoulutukeskus, Eric Rousselle, puh: 981-5376324, sähköposti: Eric.Rousselle@oyt.oulu.fi

Projektin yleispiirteitä:

Albert on Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kehittämä ohjelma, jolla kielten opettajat (ja muutkin) voivat tuottaa omia harjoituksiaan. Albert toimii Internetissä. Se on WWW-pohjainen ohjelma, jonka käyttö onnistuu kaikilla WWW-asiakasohjelmilla, jotka osaavat näyttää HTML-lomakesivuja.


Projekti:

Pienten koulujen verkottuminen (Jyväskylän normaalikoulu yhteydessä Korpilahteen)

Yhteystiedot:

http://www.norssi.jyu.fi/yaste/projekti/etaproje.html<
Jyväskylän normaalikoulu, Päiviö Peltokorpi, puh: 941-601 948, sähköposti: peltokorpi@norssi.jyu.fi

Projektin yleispiirteitä:

Jyväskylän normaalikoulu ja kolme Korpilahden ala-asteen koulua ovat keväällä 1995 aloittaneet kokeilun. Siinä pyritään rakentamaan toimiva tekninen ratkaisu ja toimivia opetuskäytäntöjä, joilla kohtuullisin kustannuksin voitaisiin etäopettaa samanaikaisesti useissa eri etäopiskelupisteissä olevia opiskeluryhmiä. Tämän projektin tavoitteena on kokeilla, kuinka hyvin etäopetus neuvottelupuhelimien(?) ja tietokoneiden avullla pystyy palvelemaan pienten ala-asteiden harvinaisten vieraiden kielten opetusta ja samalla selvitetään, mihin muuhun opetukseen luotua etäopetusjärjestelmää voitaisiin käyttää.


Projekti:

Saariston telemaattisen opetuksen projekti

Yhteystiedot:

http://algenib.tnk.utu.fi:8080/ala-aste/telematiikka/telemat.html
Turun normaalikoulu, Raimo Sihvonen, , puh 921 - 637 4203 sähköposti: raisih@tnk.utu.fi

Projektin yleispiirteitä:

Telemaattisen opetuksen projektin tavoitteena on tarjota opetuspalveluita etäopetuksen keinoin saaristoalueen kunnille. Telemaattisella opetuksella pyritään:

- Takaamaan projektissa mukana oleville kouluille ja oppilaille keskeytymätön (esim. kelirikosta johtuva) opetuspalvelujen tarjonta.

- Tarjoamaan oppilaille monipuolisemmat valintamahdollisuudet lisäämällä valinnaisten oppiaineiden ja kurssien määrää.

- Kehittämään pysyvä opetuskäytäntö saaristoalueen kunnille (myös aikuisille).

Tämä projekti on osa keväällä 1994 käynnistynyttä opetusministeriön telemaattisen opetuksen kehittämisprojektia, mikä toteutetaan Jyväskylässä 10.5.1994 laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Projektisuunnitelman sisällön on laatinut Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Markku Kauppi yhdessä mukana olevien harjoittelukoulujen kanssa.


Projekti:

Kilpisjärvi-projekti

Yhteystiedot:

http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/kilpi.html
Aarno Rönkä, Helsingin yliopisto, Helsingin II normaalikoulu, sähköposti: aarno.ronka@helsinki.fi

Projektin yleispiirteitä:

Kilpisjärvi-projekti on luokkamuotoisen etäopetuksen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishanke, jossa Helsingin II normaalikoulun opettajat opettavat Kilpisjärven koulun yläasteen oppilaita eri aineissa. Opetuksessa käytetään laitteistoa, joka mahdollistaa ääni-, data- ja videoneuvotteluyhteyden koulujen välille digitaalisen ISDN-puhelinlinjan välityksellä. Kokeilun kesto on kolme vuotta, joten syksyllä 1994 opintonsa aloittaneet yläasteen oppilaat tulevat suorittamaan yläasteen oppimäärän sinä aikana. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos on mukana tutkimusta suorittamassa. Hanke on liitetty myös opettajankoulutukseen ja opetusharjoitteluun. Näin on pyritty varmistamaan kehittämistyön laatu ja yleistettävyys ja edistämään sen vaikutusta koulujen toiminnan mahdolliseen uudistumiseen.


Projekti:

Multimedia Delivery -projekti

Yhteystiedot:

http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/md.html
Helsingin OKL, Helsingin II normaalikoulu, OPM...

Projektin yleispiirteitä:

Kokeilussa testataan videon käyttöä tietoverkon avulla. Mukana on yhteensä viisi koulua eri puolilta Suomea. Tekniikasta vastaa VTKK ja tietosisällöstä Taloudellinen Tiedotustoimisto (TaT). VTKK-käyttöpalvelu Oy testaa tietoverkkojen toimivuutta multimedia-aineiston välityksessä. VTKK tutkii yhdessä TaT-ryhmän kanssa kuinka verkkoja voitaisiin hyödyntää opetuskäytössä peruskouluissa ja lukioissa. Olennaista on, että verkossa voidaan siirtää tietoa digitaalisessa muodossa. Tieto voi olla tekstiä, kuvaa, ääntä tai animaatiota. Konseptin hyötykäyttömahdollisuudet nähdään rajattomina.

Opettaja voi tietokoneensa avulla selata TaT-ryhmään kuuluvan Inforfilmin videohakemistoa aihealueittain. Jos aiheena on vaikkapa Vantaanjoki, luettelee kone kaikki videot, joissa Vantaanjokea on käsitelty. Videon valittuaan opettaja voi tietokoneensa avulla katsoa kyseistä videota käsittelevän minuutin mittaisen esittelypätkän. Jos video kiinnostaa, voi VHS-kasetin tilata Inforfilmistä. Tarjolla on useita satoja opetuskäyttöön soveltuvia videoita. Video voidaan toimittaa myös tietoverkon kautta, mikä tosin vaatii erittäin tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Hitaammissa verkoissa voi videon siirto verkon välityksellä kestää useita tunteja. Varsinainen kokeilu tapahtuu kevätlukukaudella 1996.


Projekti:

Distant Learning Project, Kaukajärvi

Yhteystiedot:

http://dmiwww.cs.tut.fi/projekti/kaukaj.html

Projektin yleispiirteitä:

Project Goals in a nutshell:

- To build very modern ATM Trial Platform between elementary schools

- To test and develop new kind of ATM Distant Learning applications

- To get experiencies and knowledge about using ATM in real situations in schools


Projekti:

PEDATEL

Yhteystiedot:

Ammatillinen opettajakorkeakoulu; Seppo Helakorpi, Pirjo Husu, Matti Suonperä
Telekehityskeskus; Lauri Jäntti, Jari Lehmonen, Terttu Rönkä

Projektin yleispiirteitä:

Projektin tehtävänä on kokeilun ja tutkimuksen avulla luoda edellytyksiä ammatillisen opettajakorkeakoulun piirissä toteutettavan monimuoto-opetuksen kehittämiselle. Sen ensisijaisena kohteena on oppimisympäristön infrastuktuurin laajentaminen televiestinnän toimintatapojen ja teknisten välineistön osalta sellaiseksi, että se voi antaa käytännölliset viitteet pedagogisesti, ekologisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisen televiestinnän kehittämissuunnitelman laatimiselle, joka olisi opettajakorkeakoulun kontekstia laajemminkin hyödynnettävissä. Projektissa käytettiin pääasiassa faxia, puhepostia ja sähköpostia. Internettiä hyödynnettiin tietojen haussa. Myös videoneuvottelua kokeiltiin muutamien projektiin osallistujien välillä.


Projekti:

EETP (European Educational Teleports)

Yhteystiedot:

http://www.kolumbus.fi/k-hakemisto/koulu/
Suomen pääkoordinattori: HPY / Matti Tammisalo, puh. 90-606 3508, sähköposti: matti.tammisalo/o=dtie@elisa.fi

Projektin yleispiirteitä:

EETP-hanke on osa EU:n Telematics / Education and Training ohjelmaa. EU on hyväksynyt EETP-hankkeelle rahoituksen ja toiminta alkaa 1. tammikuuta 1996. Hanke kestää kaksi vuotta. EETP-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kolmelle eri toimialalle etäopetuskursseja, joilla käytännössä testataan uusi toimintamalli. Toimialat ja kohderyhmät ovat julkishallinto, PKT-yritykset ja yrityssektori (tietoliikenneoperaattorit). Pilot-vaiheessa mukana on noin 100 loppukäyttäjää kussakin maassa. Hanke jakaantuu seuraaviin osaprojekteihin: Area A Operatiiviset hallinnolliset tehtävät, projektin johto Area B Käyttäjän tarpeiden analysointi (opetus, tietoliikennepalvelut) Area C Toiminnallinen spesifiointi (kurssien sisältö ja rakenne, tekniikka) Area D Tuotanto (kurssien ja materiaalien teko, multimedia) Area E Toteutus ja pilotointi (euroopanlaajuisesti kolmella toimialalla) Area F Arviointi ja suunnitelmat kaupallisista laajennuksista

EETP-hanke pyrkii kehittämään yhtenäisen perustan etäopiskeluun Euroopassa luomalla ja standardoimalla verkoston "Educational Teleports" palvelukeskuksia, jotka kukin koordinoivat kansallisia opetusverkostoja kurssitarjoajien, laitetoimittajien, tietoliikenneoperaattoreiden ja opiskelijoiden kesken. Teknisesti ETP solmut kytketään toisiinsa Internetin ja ISDN:n avulla ja kukin ETP tarjoaa loppukäyttäjille laajan valikoiman käyttäjäystävällisiä opetustarkoituksiin räätälöityjä tietoliikennepalveluja sähköpostin, videopuhelun, multimedia-tietokantojen, TV-ohjelmien, Skyway-jakelun (Koulukanava), WWW-palvelimien ym. olemassaolevien tekniikoiden avulla.


Projekti:

Pohjois-Suomen oppimisverkosto - NOFNET (Northern Finland Learning Network)

Yhteystiedot:

http://oyt.oulu.fi/~nofwww/
Oulun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus, Ilkka Haataja, puh: 9400-680232, sähköposti: ilkka.haataja@oyt.oulu.fi

Projektin yleispiirteitä:

NOFNET:in (Northern Finland Learning Network) päätavoitteena on Pohjois-Suomen koulutusympäristön kaikinpuolisen kehittämisen tukeminen oppilaitosrajat ylittävällä yhteistyöllä ja entistä tehokkaammalla, monipuolisemmalla ja laadukkaammalla koulutustarjonnalla. Tämä toteutetaan rakentamalla Pohjois-Suomeen ajatuksellinen, toiminnallinen ja osittain myös fyysinen oppimisverkkosto. Oppimisverkosto tarjoaa oppilaitoksille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille pääsyn laajan kansallisen ja kansainvälisen koulutustarjonnan lähteille sekä toimii pohjois-suomalaisen koulutusosaamisen markkinointikanavana.

Oppimisverkoston rakentamisen ja tulevan toiminnan keskeisenä tavoitteena on myös uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä uusien oppimisympäristöjen ja monipuolisten opiskelumuotojen kehittäminen. Tulevaisuuden tavoitteena on Pohjois-Suomen kattavan tiedon valtatien (information superhighway) aikaan saaminen turvaamaan etäopiskelun, elinkeinoelämän ja hallinnon jatkuvasti lisääntyvät tiedon saannin tarpeet.

NOFNET-projektissa rakennettava oppimisverkosto noudattaa Suomen oloihin sovellettuna EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Eurostudy Center -mallia

Pohjois-Suomen oppimiskeskusverkoston ydinverkon muodostavat Oulun ja Lapin yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, Kemi-Tornion, Kajaanin ja Kokkolan va. ammattikorkeakoulut, Rovaniemen, Oulun ja Ylivieskan teknilliset oppilaitokset, Raahen tietokonealan oppilaitos sekä Kuusamon ammatti-instituutti. Paikallisina oppimiskeskuksina tulevat toimimaan alueen muut kunnat (esim. kirjastot), oppilaitokset ja yritykset sekä yksittäiset opiskelijat työpaikoillaan ja kodeissaan.


<< >> Ylö Otsikko