1. Johdanto

Tässä raportissa käsitellään tietoverkoissa levitettävän opiskelumateriaalin tuottamista pääsääntöisesti jo olemassa olevasta materiaalista sopivan konversion avulla. Materiaalista käytetään jatkossa nimitystä oppimisdokumentti. Oppimisympäristö puolestaan on joukko oppimisdokumentteja. Tietoverkkoa käytetään tarkoittamaan lähinnä Internet ja WWW ympäristöjä, mutta tarvittaessa myös kaikkea muuta sähköistä tiedonvälitystä, kuten esimerkiksi sähköpostia ja uutisryhmiä.

Tekstiin on pyritty kokoamaan yleisimpien tietokoneohjelmien tallenteiden muuttaminen tietoverkoissa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Mukaan on otettu teksinkäsittelijät, taulukkolaskentaohjelmat, matemaattiset ohjelmat sekä kuvan ja äänen esitysmuodot. Laiteympäristöinä ovat mukana Macintosh, Unix ja Windows.

Opetusdokumentit on periaatteessa jaettavissa kahteen erilliseen ryhmään. Ensinnäkin tietoverkkojen kautta tapahtuva dokumenttien opiskelu, jolloin voidaan käyttää hyväksi erilaisia tietokoneen tallenteita kuten tekstejä, kaavoja, kuvia, taulukoita, ääntä ja animaatiota laitteiston ja väylien nopeudesta riippuen. Toisena vaihtoehtona on vuorovaikutteinen opetus, jossa esimerkiksi videoseminaarin avulla ollaan opettajaan yhteydessä. Myös tässä voidaan käyttää hyväksi sähköiseen muotoon saatettua opetusdokumenttia joko siirtämällä sitä analogisesti videokameran välityksellä tai binaarisesti tietoverkkojen välityksellä.

Pääosin tässä tekstissä on painotettu materiaalin esittämistä tietoverkoissa. Yleisesti myös lähdetään liikkeelle oletuksesta, että materiaali on jo saatavilla tietokonetallenteina, vaikka luvussa 3.8 tarkastellaan myös luennoitsijan muun materiaalin siirtämistä tietoverkkoihin.