<< >> Ylö Otsikko

Lähteet

Argyris, C. et al (1985) Action science. New York.

Gerholm. T. & Magnusson (1972) Ajatus, aate ja yhteiskunta : länsimaisten aatteiden ja tieteitten, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien vuorovaikutus antiikista nykyaikaan

Järvinen, A. (1990) Reflektiivisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A nro 35. Jyväskylä.

Kauppi, A. (1989) Aikuiskoulutuksen suunnittelun kehityslinjoja. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Kolb, D. A. (1984) Experiental Learning. Experirience as the Source of Learning and Deveploment. New Jersey

Kontiainen, S. (1989) Aikuisopiskelu muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Teoksen Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Vapaan sivistyön XXXI vuosikirja, Helsinki.

Lappalainen, M.-Kaukiainen, A.- Vauras, M. (toim.) (1993). Kohti tehokkaita oppimisympäristöjä: opettjien työnohjaus keskiasteella. Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskuksen julkaisuja 2. Turku.

Miettinen, R.(1990) Koulun muuttumisen mahdollisuudesta. Helsinki.

Miettinen, R (1991) johdatus monimuoto.opetukseen. Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Rauste-von Wright , M. -von Wright, J. (1994) Oppiminen ja koulutus. WSOY

Suonperä Matti (Toim.) (1993) Televiestintää hyödyntävä oppimisympäristö, Opettajakorkeakoulun ja Telen PEDATEL -yhteistyöprojektin väliraportti, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinna sekä PEDATEL-projektin tutkimusraportti 1995 Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hämeenlinna

Verkko-tutor -projekti (1996)Tampereen yliopisto täydennyskoulutuskeskus. Mäkinen, P.-Front, T.-Nokelainen,P.-Peräkylä,L. TYT, http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/


<< >> Ylö Otsikko