<< >> Ylö Otsikko

Lopuksi

Tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan ennen kaikkea ajattelun ja oivaltamisen kykyä, jolloin yksilöiden on kyettävä itse kokoamaan tarvitsemansa tiedot ja tajuamaan laajojen asiayhteyksien kytkeymiä. Itsestään selvästi odotetaan myös kykyä teoreettisten asioiden ymmärtämiseen ja niiden soveltamiseen. Nämä asettavat haasteita myös oppimiseen ja opetuksen parissa työskenteleville.

Elinikäisessä oppimisessa keskeisten valmiuksien kehittäminen on usein sidoksissa koko yksilön arvojärjestelmään ja arvostuksiin. Sisäinen motivaatio, halua oppia uutta ja valmius oman itsensä kehittämiseen nousevat itseohjautuvan oppijan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. Oppimaan oppimisen valmiudet ja kyky reflektiiviseen toimintaan ovat tärkeitä oppimisprosessin onnistumisen kannalta.

Oppiminen on aina sisäisen ja ulkoisen tapahtuman vuorovaikutusta ja oppijan aktiivisen prosessoinnin tulosta. Mielekkään oppimisympäristön rakentaminen nouseekin siis melkoiseksi haasteeksi. Pystymme suhteellisen tarkasti määrittämään oppijan kokemustodellisuuteen vaikuttavat ulkoiset tekijät, mutta sisäisten tekijöiden määrittäminen onkin jo hankalampaa niiden mm. osittaisen tiedostamattomuuden vuoksi. Apulaisprofessori Eero Ropo onkin käyttänyt osuvasti käsitettä yksilön psykologinen oppimisympäristö, kuvatessaan sitä oppijan sisäisten tekijöiden verkkoa, joka vaikuttaa ratkaisevasti oppimisessa ja oppimisympäristössä toimimiseen. Oppimisympäristön rakentamisessa onkin Rovon mukaan enemmän kyse "pedagogisen maailman" rakentamisesta, jonka sisällä yksilö kokee toimivansa oppiakseen ja opiskellakseen. Siihen sisältyy sekä yksilön psykologinen että fyysinen oppimisympäristö ja se on jokaiselle oppijalle erilainen.

Tällaisen käsityksen mukaan voimme vain syventää oppimisen ja avoimien oppimisympäristöjen parissa työskennellessämme tietoisuuttaamme avoimen oppimisen periaatteista, oppimisen prosessista ja oppijoista itsestään. Tämän jälkeen voimme tehdä parhaamme rakentaessamme vaihtoehtoja ja erilaisia polkuja erilaisille oppimisenlähteille ja opastaessamme oppijoita niiden käyttöön. ETÄKAMU -projektin vahvuus piileekin juuri siinä, että monien pilottien kautta saamme runsaasti uutta tietoa toimivista ja vähemmän toimivista ratkaisuista, joilla oppimiseen voidaan vaikuttaa ja saavuttamaan kulloinkin asetetut tavoitteet.


<< >> Ylö Otsikko