ETÄKAMU

NTC Yrityspilotti

LOPPURAPORTTI

Tommi Komu
Tampereen yliopisto, Hypermedialaboratorio
PL 607, 33101 Tampere

Johdanto

ETÄKAMU (Etäopetus multimediaverkoissa) on KAMUn (Kansallinen multimediaohjelma) yksi tavoitetutkimusprojekti. Osana tätä projektia ovat erilaiset pilottihankkeet. Tämä raportti on yhden pilottihankkeisiin kuuluvan yrityspilotin loppuraportti.

Tämä pilotti toteuttiin yhteistyössä Nokia Telecommunications'in ja Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion kanssa. Pilottiprojekti on jatkoa aiemmin vuosina 1995 - 1996 toteutetulle projektille.

Tavoitteet

Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorio kehitti tätä pilottia edeltävässä projektissa NTC:lle hypermediapohjaisen opetusohjelmapohjan ja ohjeistuksen opetusohjelmien tekijöille. Pohjan tavoitteena oli olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen mahdollistaen kuitenkin hypermedia-ominaisuuksien käytön opetusohjelman osana.

Pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää jo olemassa olevaa aiemmin tehtyä pohjaa edelleen, huomioiden erityisesti kurssien käytön verkosta. Lisäksi piti projektin aikana korjata pohjassa ilmenneitä ongelmia.

Tämän lisäksi yhtenä tavoitteena oli avustaa pientä kouluttajajoukkoa tuottamaan uusia kursseja. Aiemmin oli toteuttu yksi kurssi (DX200 Hardware Introduction, yhteistyössä Jari Korhosen kanssa), jota pystyi käyttämään mallina ja joka esitteli pohjan eri mahdollisuuksia.

Myös muiden mahdollisten hypermediapohjaisten itseopiskelukurssien toteutusvaihtoehtojen tutkiminen mahdollisuuksien mukaan oli tavoitteena.

Aikataulu

Pilottiprojekti alkoi toukokuussa 1996. Kesäkuun puolivälissä Nokian kouluttajille järjestettiin tiedotus- ja koulutustilaisuus, jossa kerrottiin projektista sekä ideoitiin mahdollisia opetusohjelmien aiheita. Kesälomien takia kouluttajille annettiin aikaa miettiä opetusohjelmien käsikirjoituksia loppukesään asti.

Alkuperäisessä aikataulussa ei aivan täysin pysytty lähinnä teknisistä syistä johtuen. Siitä lisää alla tavoitteiden toteutumisessa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteista ja niiden toteutumisesta voidaan olla aina montaa mieltä, mutta kaikki projektissa mukana olleet myöntänevät ettei kaikkia projektille asetettuja saavutettu parhaalla mahdollisella tavalla. Suurin syy tähän oli teknisistä syistä johtunut aikataulun venyminen joka aiheutti loppua kohden kiirettä kaikille tahoille.

Ohjelmisto-versiot

Pian syksyllä, kouluttajien alkaessa harjoittelemaan pohjan käyttöä ja valmistautuessa kurssien toteuttamiseen, huomattiin ongelmia ohjelmiston toiminnassa. Vanhempi versio ToolBookista (3.0 CBT) ei toiminut ongelmitta Windows NT käyttöjärjestelmässä jollainen on käytössä osalla NTC:n henkilökunnasta.

Siirtymistä uudempaan versioon harkittiin jonkin aikaa. Pohja jouduttaisiin muuttamaan uudella versiolla toimivaksi. Lopulta päädyttiin hankkimaan uusi ToolBook II Instructor (= 5.0 CBT) projektin käyttöön. Uusi versio toimii Windows NT -koneissa ongelmitta ja sisältää myöskin muita uusia ominaisuuksia. Lisäksi päätöstä edisti NTC mahdollinen asteittainen siirtyminen käyttämään yhä enemmän Windows NT -käyttöjärjestelmää.

Muut välineet

Osa kouluttajista katsoi omaan tarpeeseensa soveltuvan html-sivuina toteutettava opas paremmin. Heillä oli valmiin tekstimateriaalia joka sopi muunnettavaksi hypertekstin muotoon eikä tarvinnut välttämättä ToolBookin tarjoamia lisäominaisuuksia. Täten he eivät käyttäneet ToolBook-pohjaa ainakaan vielä tällä erää.

Lopputulos

Valmiiksi saatiin yksi uusi kurssi sekä testiosio kyseiseen kurssiin. Lisäksi aiemmin tehty kurssi muunnettiin toimimaan uudella versiolla. Samoin varsinainen pohja saatiin muunnettua uudella versiolla toimivaksi.

Varsinainen pohjan edelleenkehitys jäi valitettavan vähäiseksi. Lähinnä muutokset olivat pieniä kosmeettisia parannuksia sekä joidenkin pohjan sisäisten toimintojen hiomista.

Verkkokäyttö on nyt helppoa käyttäjille Netscapen plugin-ohjelman Neuronin ansiosta. Sen stabiilius oli positiivinen yllätys niinkin nuorelle ohjelmistotuotteelle. Kunhan ongelmat plugin-ohjelmien asennuksessa saadaan hoidettua, kurssien käyttö ja jakelu onnistuu huomattavasti entistä LAN-verkkoratkaisua helpommin.

Opas pohjan käytöstä on nyt myös muokattu yhdenmukaiseksi NTCn www-sivujen kanssa.

Käyttö jatkossa

Pohja, sellaisena kuin se nyt on, soveltuu parhaiten pienimuotoisten opetusohjelmien tekoon. Pidemmälle kehittämällä sillä voisi tehdä isompiakin kokonaisuuksia. Tekniikka ja ohjelmat kuitenkin kehittyvät nopealla vauhdilla ja uudet ratkaisut tuovat monenlaisia parannuksia suhteessa vanhoihin.

Pohjan tekniset rajoitukset - lähinnä käyttöjärjestelmäriippuvuus ja Windowsin mukanaan tuomat ongelmat - lyhentävät pohjan käyttöikää sellaisenaan. Pohjan konseptina voi tietenkin siirtää toiseen ympäristöön jolloin sen käyttöikä pidentyy huomattavasti ja matkalla tapahtuu hyvin todennäköisesti kehitystä eteenpäin.

Nämä rajoitukset kuitenkin huomioitiin ja hyväksyttiin jo toteutustyökalua valittaessa. Seuraavaa todettiin jo toteutustyökaluja vartailevan raportin yhteenvedosta:

ToolBook sitoo ohjelman PC / Windows -ympäristöön eikä tarjoa erityisen monipuolista ohjelmointikieltä, mutta siinä on valmiina kaikki hypermediaominaisuudet. Uusien sovellusten kehittäminen on melko nopeaa, vaikkakin vaatii ToolBookin osaamista. Erityisesti ToolBookin CBT -versio (Computer Based Training) on tarkoitukseen hyvin soveltuva, koska siinä on valmiina monia erityisesti opetusohjelmien tekoon tarkoitettuja työkaluja.

Ohjelmapohja - sellaisena kuin se nyt on - kannattaisi ottaa käyttöön rajoitetussa mittakaavassa tarjoten sitä asiasta kiinnostuneille kouluttajille ja katsoa miten he siitä kiinnostuvat ja kuinka helpoksi he sen kokevat. Kehitysvaiheessa mukana ollut ryhmä ei ollut kovin suuri, joten tarkaa kuvaa pohjan käytettävyydestä ei vielä ole, mutta se tarkentuu ajan myötä. Isoja investointeja tuskin kannattaa tehdä tässä vaiheessa.

Mikäli pohjaa aletaan käyttämään laajemmin Nokian sisällä, seuraavia ehdotuksia kannattaa harkita.

Työpiste

Koulutusohjelmien tekoa varten eri yksiköissä, joissa koulutusohjelmia tehdään, voisi olla tarkoitukseen varattu kone ohjelmistoineen ja oppaineen valmiiksi asennettuna.

Tällöin ei tarvitsisi olla kuin muutama lisenssi ToolBookista. Oman työnsä ohessa kursseja tekevät eivät kuitenkaan ehtisi hyödyntämään omaa lisenssiä koko aikaa. Lisäksi ainoastaan kurssien tekoon varattu paikka tarjoaisi tilaisuuden miettiä kurssin sisältöä rauhassa.

Lisäksi tällöin vältyttäisiin ongelmilta, joita syntyy kun eri käyttäjillä on erilaisia ohjelmistoja koneessaan ja mahdollisesti käyttöjärjestelmä asennettuna erilaisilla asetuksilla. Käytössä on kuitenkin useampi eri käyttöjärjestelmä mikä pitää ottaa huomioon.

Tukihenkilö

Erittäin tarpeellinen olisi myös tukihenkilö, joka on perehtynyt perustyökaluun ToolBookiin ja hallitsee sen käytön perusteet. Lisäksi hänen tulisi ymmärtää mitä sillä voi yhdessä opetusohjelmapohjan kanssa tehdä ja mikä taas on hankala tai jopa mahdoton toteuttaa.

Opestusohjelmapohjaa voisi myös kehittää monipuolisemmaksi kyseisen henkilön taitojen mukaan mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Kyseinen tukihenkilö voisi kouluttaa ja neuvoa varsinaisia kouluttajia jotka tuottavat kurssien sisällön. Lisäksi kurssien käyttäjät tarvitsevat saattavat tulla tarvitsemaan jonkinlaista neuvontaa kurssien käytossä.

Käyttäjien tuki

Kurssien käyttäjille olisi hyvä olla valmiiksi koneelle asennettuna tarvittavat ohjelmat kurssien käyttämiseksi, runtime tai plugin käyttöjärjestelmästä riippuen. Jos jokainen käyttäjä joutuu asentamaan ohjelmat itse, syntyy enimmäkseen vain ongelmia. Ohjelmien asennus pitäisi antaa mikrotuen tehtäväksi, jolloin asennus sujuu varmemmin oikein. Ongelmatilanteissa mikrotuki osaa paremmin selvittää ja korjata tilanteen.

Ohjelmien tulisi olla verkossa käynnistettävissä web-selainohjelman kautta. Linkit kursseihin tulisi olla yhdessä yhteisessä paikassa, jossa voisi olla myös kuvaukset kursseista ja ohjeet kurssien käyttäjille.

Tiedostojen ylläpidosta pitäisi vastata yksi tai tarvittaessa muutama henkilö, joka pitäisi huolen siitä, että uusimmat versiot kursseista ovat käytettävissä. Tämä voisi olla esimerkiksi yllämainittu tukihenkilö, webmaster tai joku mikrotuesta.

Vaihtoehtoja

Kovin monipuolisia ympäristöjä opetusohjelmien kehittämiseen ei ole juurikaan saatavana vielä tällä hetkellä. Kaiken aikaahan on tietenkin meneillään useita kehitysprojekteja, mutta mitään yhtenäistä ratkaisua ei näyttäisi olevan saatavilla.

Nokia on iso organisaatio jonka henkilöstö-, laitteisto- ja ohjelmistoresurssien heterogeenisuus asettaa omat ongelmansa, joka näkyi hyvin projektin aikana. Tästä johtuen yksittäiset tietyyn ympäristöön räätälöidyt ratkaisut eivät useinkaan toimi laajassa mittakaavassa.

Mikäli tässä projektissa kehitettyä pohjaa ei käytetää laajemmassa mittakaavassa, kannattaisi harkita esimerkiksi www-ympäristöön toteutettua kurssia. Nykyisillä selainohjelmilla saa hyödynnettyä varsin hyvin erilaisia hypermedia-elementtejä. Lisäksi interaktiivisuutta saa lisättyä esim. cgi-bin, Java tai JavaScript -ohjelmilla.

Mahdollisia muita työkaluja opetusohjelmien tekoon on arvioitu mm. CD-ROM Professional -lehden lokakuisessa numerossa. Artikkelit löytyvät myös webistä (http://www.onlineinc.com/cdrompro/CPtocs/cptococt.html).

WWW-pohjaisen opiskeluympäristön on toteuttanut ainakin Stanford Testing Systems, Inc. Heidän IBTauthor -ohjelmansa käyttää selainohjelmia käyttöliittymänä. Tästä lisää yrityksen www-kotisivulta (http://ibt.testprep.com/).

Muitakin www-pohjaisia ympäristöjä alkanee ilmestyä lähiaikoina intranet-buumin myötä.

Toteutus

Toteutetut kurssit

Toteutetut kurssit sekä pohja ohjeineen on saatavilla tällä hetkellä www -palvelimella osoitteessa http://wwwalltr.ntc.nokia.com/training/. Kurssit saa käynnistettyä sivulla olevasta hyperlinkistä. HTML -sivut ovat muokattu NTC:n HTML -templaten mukaisiksi. Yhdenmukainen ulkoasu ja käyttöliittymä helpottavat ohjeiden käyttöä.

Tällä hetkellä on toteutettuna seuraavat kurssit:

Pohja

Pohja sisältää Nokia Book Specialistin, template-pohjan

/instruct
/spclst oletushakemisto Book Specialisteille
nokia.spb Nokia Book Specialist

/template oletushakemisto Templateille
pohja1xx.ptp Nokia Template -pohja

/widgets oletushakemisto Widget Bookeille
pohja1.wbk Nokia Template -pohjan widgetit
Book Specialist on Windowsin velhojen (wizard) tyylinen opas, joka auttaa luomaan halutunlaisen ohjelman. Se käy vaihe vaiheelta läpi eri asetukset ja lopuksi tallettaa asetukset muistiin seuraavaa kertaa varten.

Pohja (template) pitää sisällään eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin valmiiksi rakennettuja sivupohjia joihin on lisätty tarpeellisia komponentteja koodeineen. Näitä sivuja voi tarpeen mukaan lisätä Book Specialistin luomaan ohjelmaan.

Widgetit ovat erilaisia komponentteja joihin on rakennettu toiminnot koodeineen valmiiksi. Widget Bookeihin voi kerätä aiheittain valmiita komponentteja joita saa lisättyä ohjelmiin yksinkertaisesti hiirellä raahaamalla. Nokia Widget Book pitää sisällään tärkeimmät pohjassa käytetyt komponentit.

Hakemistorakenne

Hakemistorakenne tiedostoineen www-palvelimella on seuraava:

/training
index.htm pääsivu, jossa ohjeet ja linkit
neuron.exe Neuron -plugin Netscape Navigatoria varten
tb50rt.exe ToolBook II runtime
dx200hw.tbk dx200hw -kurssi
doku.tbk dokumentointi -kurssi
dokutest.tbk dokumentointi -kurssin testikysymykset
pohja1xx.zip pohjan tiedostot pakettina

/otoopas hakemisto, jossa opas lurssien tekijöille
index.htm oppaan pääsivu
esipuhe.htm oppaan esipuhe
kap01.htm
...
kap09.htm kappaleet 1-9 -ohjeita kurssin suunnitteluun
kap0901.htm
...
kap0916.htm kappaleen 9 aliosiot -esimerkinomainen läpikäynti pohjan kaytöstä

/kuvat hakemisto oppaan kuville
kaavio3.gif
kuva01.gif
...
kuva51.gif
kuva(nn)_s.gif pienempiä versioita joistakin kuvista

/admin ohjeita yms. ylläpidolle

Liitteet

Liite 1 Asennusohjeet kurssien käyttäjille (runtime / plugin)

Liite 2 Toimintasuunnitelma

Liite 3 Pöytäkirja 13.6.1996

Liite 4 Pöytäkirja 19.08.1996

Liite 5 Raportti: Nokia -pilotin tilanne 2.9.1996

Liite 6 Pöytäkirja 30.10.1996

Liite 7 Pöytäkirja 26.11.1996

Liite 8 Raportti: Hypermedialaboratorion tuottaman opetusohjelmakehittimen arviointia käyttäjän näkökulmasta 26.11.1996

Liite 9 Raportti: Tietokoneavusteinen opetus organisaatiossa 23.1.1997

Liite 10 Hypermedialaboratorion tuottaman opetusohjelmapohjan avulla tehtyjen opetusohjelmien arviointia käyttäjien näkökulmasta 22.1.1997

Liite 11 ToolBook II Neuron: Release Notes

Liite 12 ToolBook II Neuron: Frequently Asked Questions