<< >> Otsikko

LÄHTEET

Auer Antti & Pohjonen Juha 1995. Kohti uusia oppimisympäristöjä. Teoksessa Juha Pohjonen, Seppo Collan, Jouko Kari, Markku Karjalainen (toim.), Teknologia koulutuksessa. WSOY, Juva.

Bloom, B.S. 1953. Thought-processes in lectures and discussions. Journal of General Education 7, 160-169.

Cohen, L. & Manion, L. 1987. Research methods in education. London: Croom Helm.

Hmelo, C.E., Williams, S.M., Vye, N.J., Goldman, S.R., Bransford, J.D. & Cognition and Technology Group at Vanderbilt. 1993. A longitudinal study of the effects of anchored instruction on mathematical problem solving transfer. Paper presented at American Research Association Meeting, 12-16 April, 1993, Atlanta, Georgia.

Hunter Beverly 1995. Learning and Teaching on the Internet: Contributing to Educational reform. Teoksessa Kahin Brian & Keller James: Public Access to the Internet. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA

Järvinen Raija 1994. Hyperteksti oppimisnäkemysten näkökulmasta. Hämeenlinnan Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimuksia n:o 97. Riihimäen kirjapaino: Riihimäki

Keranto, T. 1990a. Kontekstuaalinen lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. I osaraportti. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 67.

Keranto, T. 1990b. Kontekstuaalinen lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. II osaraportti. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 70.

Keranto, T. 1991. Kontekstuaalinen lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. III osaraportti. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 80.

Keranto, T. 1992. Kontekstuaalinen lähestymistapa matematiikan opetukseen ja oppimiseen. IV osaraportti. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 82.

Kerttula Esa 1996. Multimedialla tiedon valtatielle. Liikenneministeriö, Helsinki Oy Edita Ab

Koskelainen Petri 1995. A Framework for Efficient MPEG - video Delivery in IP over ATM Networks, M.Sc. Thesis, University of Turku

Koskelainen Petri, Rakkolainen Ismo, Soininen Riku & Suvanto Jarno 1996. ATM-Based Multimedia Trial in comprehensive Schools. Teoksessa Telematics for Future Education and Training, Proseedings of the EAEEIE'96. Report S116, Department of Electrical Engineering, University of Oulu

Krutetskii, V.A. 1976. The psychology of mathematical abilities in schoolchildren. Translated from the Russian by Joan Teller. In J. Kilpatrick & I. Wirszup (eds.). University of Chicago Press, Chicago.

Kupari, P. 1983. Millaista matematiikkaa peruskoulun päättyessä osataan? Yhdeksäsluokkalaisten oppimistulokset keskeisessä matematiikassa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 342/1983. Jyväskylän yliopisto.

Leino Jarkko 1994. Multimedia koulussa. Koulu 2001 - projektin väliraportti. Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan Opettajankoulutuslaitoksen julkaisu n:o 29, Hämeenlinna

Linnakylä, P. 1989. Miten ammattioppilaitosten opiskelijat oppivat tekstistä. Osaraportti II. Kasvatustieteiden laitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 27. Jyväskylän yliopisto.

Maccoby, E.E. & Jacklin, C.N. 1975. The psychology of sex difference. Stanford University Press.

Masuda, Yoneji 1980. The Information Society as Post-Industrial Society. World Future Society: Washington DC

Multisilta Jari 1996. Hypermedia Learning Enviroment for Mathematics. Thesis for the degree of Doctor of Technology. Tampereen teknillisen korkeakoulun julkaisuja 183. TTKK, monistamo

Nathan, M.J. 1990. Empowering the student: prospects for an unintelligent tutoring system. ICS Technical Report #89-11. To appear in Proceedings of ACM Computer-Human Interaction, Seattle.

Nathan, M.J. 1991. A simple learning environment improves mathematical reasoning. Intelligent Tutoring Media 2 (3/4), 101-110.

Pekkarinen Eero & Petäsnoro Mika 1994. Monimuoto-opetuksen kustannukset. Teoksessa Monimuoto-opetusta kehittämässä. Opetushallitus. Hakapaino: Helsinki

Pirkanmaan liitto 1994. Tampereen Seudun Osaamiskeskusohjelma. Pirkanmaan liitto, Sarja D, julkaisu n:o 34, Tampereen kaupungin painatuskeskus.

Rahko Kauko, Salkkunen Kari, Solla Kimmo 1991. Distance Education - It's Role in Finland; European Aspect. Teknillinen korkeakoulu, Puhelin- ja tietotekniikan laboratorion raportti 2/91, Otaniemi

Raven, J.C. 1958. Standard Progressive Matrices. Sets A, B, C, D, and E. Printed in University Printing House, Cambridge, Great Britain. London: H.K. Lewis & Co. Ltd.

Reusser, K. 1991a (August). Intelligent technologies and pedagogical theory: Computers as tools for thoughtful teaching and learning. Paper presented at the Fourth European Conference for Research on Learning and Instruction EARLI, held at Turku, Finland, 24-28 August, 1991.

Reusser, K. 1991b (October). Tutoring systems and pedagogical theory: Representational tools for understanding, planning and reflection in problem-solving. Universität Bern. Abteilung Pädagogische Psychologie. Forschungsbericht/Research report No.9.

Reusser, K. 1993. Tutoring systems and pedagogical theory: Representational tools for understanding, planning, and reflection in problem solving. In S.P. Lajoie & S.J. Derry (Eds.), Computers as cognitive tools. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 143-177.

Reusser, K. 1995. From Cognitive Modeling to the Design of Pedagogical Tools. In S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glaser & H. Madl (Eds.). International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 81-103.

Ruokamo-Saari, H. 1995. Mathematical giftedness and development of solving mathematical word problems in hypermedia learning environment. In: E. Pantzar, S. Pohjolainen, H. Ruokamo-Saari & J. Viteli (eds.). Theoretical Foundations and Applications of Modern Learning Environments. University of Tampere Computer Centre Publication Series No. 1, 103-134.

Ruokamo-Saari, H. 1996a. Hypermedia Learning Environment for Especially Mathematically Gifted Students for Mathematical Word Problem-Solving. In: P. Carlson & F. Makedon (eds.) Educational Multimedia and Hypermedia, 1996. Proceedings of ED-MEDIA 96-World Conference on Educatonal Multimedia and Hypermedia. Boston, Mass., USA; June 17-22, 1996, 804.

Ruokamo-Saari, H. (ilmestyy syksyllä 1996b). SOLVER osana oppimisympäristöä. Teoksessa T. Aittola (toim.) Teknologiapohjaiset oppimisympäristöt. Artikkeli alustettu teemaryhmässä 9. Oppimisympäristöt, XVII Kasvatustieteenpäivät Jyväskylän yliopisto, 23.-25.11.1995.

Ruokamo-Saari, H. (to appear in autumn 1996c). Designing Hypermedia Learning Environment for Solving Complex Mathematical Word Problems Learning and Instruction Symposium, 10.-11. November, Faculty of Education, Joensuu University.

Shashaani, L. 1995. Gender differences in mathematics experience and attitude and their relation to computer attitude. Educational Technology, 35 (3), 32-38.

Staub, F.C., Stebler, R., Reusser, K. & Pauli, C. 1994 (March). Improving understanding and solving of math story problems through collaborative use of a computer tool (HERON). Paper to be presented in a structured poster session on "Children's understanding of mathematical knowledge" at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, 4-8 April, 1994.

Suonperä Matti (toim.) 1993. Televiestintää hyödyntävä oppimisympäristö Opettajakorkeakoulun ja Telen-yhteistyöprojektin väliraportti. Hämeenlinnan Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimuksia n:o 10. Riihimäen kirjapaino: Riihimäki

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S. 1994. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Rauma: Kirjapaino West-point Oy.


<< >> Otsikko