Etäopetusprojekteja Suomessa ja maailmalla

Suomessa

Euroopassa

Muualla maailmassa


Suomessa

---


Projekti:

UTOPIA (Uusi Tekniikka Opetuksessa - Pedagogis Innovatiivinen Ajattelu)


Yhteystiedot:

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Seppo Tella


Projektin yleispiirteitä:

Tutkitaan opetusohjelmien käyttöä peruskoulussa ja lukiossa. Tavoitteena oli edistää oppilaiden oppimista tukemalla opetusta ja opiskelua kehittäviä toimia. Koulut hioivat yhdessä pedagogisesti onnistuneita uuden teknologian käyttösovelluksia. Yhteistyö toteutettiin Helsingin opettajankoulutuslaitoksen, Koulun tietotekniikkakeskuksen, opetushallituksen ja useiden eri koulujen kanssa.

---


Projekti:

CODE - Collaborative Distance Education


Yhteystiedot:

Matti Hämäläinen, Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu.

(Microelectronics Educational Development Centre, Paisley in Great Britain)

(University of Texas at Austin, Center for Information Systems Management)


Projektin yleispiirteitä:

CODEn tavoitteena on elektronisen oppimateriaalin tuotannon, jakelun ja käytön tehostaminen käyttämällä uusia menetelmiä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erityisesti elektronisiin dokumentteihin perustuvaa elektronisen oppimateriaalin hajautettua tuottamista sekä tietoverkkoihin (Internet) perustuvaa oppimisympäristöä.

---


Projekti:

Useita eri osaprojekteja Joensuun yliopistossa


Yhteystiedot:

Research & Development Center for Information Technology in Education (TOTY)

http://toty.joensuu.fi/~jarvinen/wwwOMA/tutkimus.html (Linkki vanhentunut!)


Projektin yleispiirteitä:

Eri projekteja, joissa tutkitaan opetuksen ja tietotekniikan yhdistämistä. Muutamia esimerkkejä: Cognitive Apprenticeship model in Teacher-Student Interaction, Hypertext and Learning, Multimedia Telecommunication Networks in Teacher Education.

---


Projekti:

Albert


Yhteystiedot:

http://oyt.oulu.fi/tako/albert/

Eric.Rousselle@oyt.oulu.fi


Projektin yleispiirteitä:

Albert on Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kehittämä ohjelma, jolla kielten opettajat (ja muutkin) voivat tuottaa omia harjoituksiaan. Albert toimii Internetissä. Se on WWW-pohjainen ohjelma, jonka käyttö onnistuu kaikilla WWW-asiakasohjelmilla, jotka osaavat näyttää HTML-lomakesivuja.

---


Projekti:

Pienten koulujen verkottuminen (Jyväskylän normaalikoulu yhteydessä Korpilahteen)


Yhteystiedot:

http://www.norssi.jyu.fi/yaste/projekti/etaproje.html

Jyväskylän normaalikoulu, Päiviö Peltokorpi, puh: 941-601 948, sähköposti: peltokorpi@norssi.jyu.fi


Projektin yleispiirteitä:

Jyväskylän normaalikoulu ja kolme Korpilahden ala-asteen koulua ovat keväällä 1995 aloittaneet kokeilun. Siinä pyritään rakentamaan toimiva tekninen ratkaisu ja toimivia opetuskäytäntöjä, joilla kohtuullisin kustannuksin voitaisiin etäopettaa samanaikaisesti useissa eri etäopiskelupisteissä olevia opiskeluryhmiä. Tämän projektin tavoitteena on kokeilla, kuinka hyvin etäopetus neuvottelupuhelimien(?) ja tietokoneiden avullla pystyy palvelemaan pienten ala-asteiden harvinaisten vieraiden kielten opetusta ja samalla selvitetään, mihin muuhun opetukseen luotua etäopetusjärjestelmää voitaisiin käyttää.

---


Projekti:

Saariston telemaattisen opetuksen projekti


Yhteystiedot:

http://algenib.tnk.utu.fi:8080/ala-aste/telematiikka/telemat.html (Linkki vanhentunut!)

Turun normaalikoulu, Raimo Sihvonen, , puh 921 - 637 4203 sähköposti: raisih@tnk.utu.fi


Projektin yleispiirteitä:

Telemaattisen opetuksen projektin tavoitteena on tarjota opetuspalveluita etäopetuksen keinoin saaristoalueen kunnille. Telemaattisella opetuksella pyritään:

- Takaamaan projektissa mukana oleville kouluille ja oppilaille keskeytymätön (esim. kelirikosta johtuva) opetuspalvelujen tarjonta.
- Tarjoamaan oppilaille monipuolisemmat valintamahdollisuudet lisäämällä valinnaisten oppiaineiden ja kurssien määrää.
- Kehittämään pysyvä opetuskäytäntö saaristoalueen kunnille (myös aikuisille).

Tämä projekti on osa keväällä 1994 käynnistynyttä opetusministeriön telemaattisen opetuksen kehittämisprojektia, mikä toteutetaan Jyväskylässä 10.5.1994 laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Projektisuunnitelman sisällön on laatinut Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Markku Kauppi yhdessä mukana olevien harjoittelukoulujen kanssa.

---


Projekti:

Kilpisjärvi-projekti


Yhteystiedot:

http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/kilpi.html

Aarno Rönkä, Helsingin yliopisto, Helsingin II normaalikoulu, sähköposti: aarno.ronka@helsinki.fi


Projektin yleispiirteitä:

Kilpisjärvi-projekti on luokkamuotoisen etäopetuksen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishanke, jossa Helsingin II normaalikoulun opettajat opettavat Kilpisjärven koulun yläasteen oppilaita eri aineissa. Opetuksessa käytetään laitteistoa, joka mahdollistaa ääni-, data- ja videoneuvotteluyhteyden koulujen välille digitaalisen ISDN-puhelinlinjan välityksellä. Kokeilun kesto on kolme vuotta, joten syksyllä 1994 opintonsa aloittaneet yläasteen oppilaat tulevat suorittamaan yläasteen oppimäärän sinä aikana. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos on mukana tutkimusta suorittamassa. Hanke on liitetty myös opettajankoulutukseen ja opetusharjoitteluun. Näin on pyritty varmistamaan kehittämistyön laatu ja yleistettävyys ja edistämään sen vaikutusta koulujen toiminnan mahdolliseen uudistumiseen.

---


Projekti:

Multimedia Delivery -projekti


Yhteystiedot:

http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/md.html

Helsingin OKL, Helsingin II normaalikoulu, OPM...


Projektin yleispiirteitä:

Kokeilussa testataan videon käyttöä tietoverkon avulla. Mukana on yhteensä viisi koulua eri puolilta Suomea. Tekniikasta vastaa VTKK ja tietosisällöstä Taloudellinen Tiedotustoimisto (TaT). VTKK-käyttöpalvelu Oy testaa tietoverkkojen toimivuutta multimedia-aineiston välityksessä. VTKK tutkii yhdessä TaT-ryhmän kanssa kuinka verkkoja voitaisiin hyödyntää opetuskäytössä peruskouluissa ja lukioissa. Olennaista on, että verkossa voidaan siirtää tietoa digitaalisessa muodossa. Tieto voi olla tekstiä, kuvaa, ääntä tai animaatiota. Konseptin hyötykäyttömahdollisuudet nähdään rajattomina.

Opettaja voi tietokoneensa avulla selata TaT-ryhmään kuuluvan Inforfilmin videohakemistoa aihealueittain. Jos aiheena on vaikkapa Vantaanjoki, luettelee kone kaikki videot, joissa Vantaanjokea on käsitelty. Videon valittuaan opettaja voi tietokoneensa avulla katsoa kyseistä videota käsittelevän minuutin mittaisen esittelypätkän. Jos video kiinnostaa, voi VHS-kasetin tilata Inforfilmistä. Tarjolla on useita satoja opetuskäyttöön soveltuvia videoita. Video voidaan toimittaa myös tietoverkon kautta, mikä tosin vaatii erittäin tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Hitaammissa verkoissa voi videon siirto verkon välityksellä kestää useita tunteja. Varsinainen kokeilu tapahtuu kevätlukukaudella 1996.

---


Projekti:

Distant Learning Project, Kaukajärvi


Yhteystiedot:

http://dmiwww.cs.tut.fi/projekti/kaukaj.html


Projektin yleispiirteitä:

Project Goals in a nutshell:

- To build very modern ATM Trial Platform between elementary schools
- To test and develop new kind of ATM Distant Learning applications
- To get experiencies and knowledge about using ATM in real situations in schools

---


Projekti:

PEDATEL


Yhteystiedot:

Ammatillinen opettajakorkeakoulu; Seppo Helakorpi, Pirjo Husu, Matti Suonperä

Telekehityskeskus; Lauri Jäntti, Jari Lehmonen, Terttu Rönkä


Projektin yleispiirteitä:

Projektin tehtävänä on kokeilun ja tutkimuksen avulla luoda edellytyksiä ammatillisen opettajakorkeakoulun piirissä toteutettavan monimuoto-opetuksen kehittämiselle. Sen ensisijaisena kohteena on oppimisympäristön infrastuktuurin laajentaminen televiestinnän toimintatapojen ja teknisten välineistön osalta sellaiseksi, että se voi antaa käytännölliset viitteet pedagogisesti, ekologisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisen televiestinnän kehittämissuunnitelman laatimiselle, joka olisi opettajakorkeakoulun kontekstia laajemminkin hyödynnettävissä. Projektissa käytettiin pääasiassa faxia, puhepostia ja sähköpostia. Internettiä hyödynnettiin tietojen haussa. Myös videoneuvottelua kokeiltiin muutamien projektiin osallistujien välillä.

---


Projekti:

EETP (European Educational Teleports)


Yhteystiedot:

http://www.yle.fi/jakelutekniikka/datatv/kkanava.htm

Suomen pääkoordinattori: HPY / Matti Tammisalo, puh. 90-606 3508, sähköposti: matti.tammisalo/o=dtie@elisa.fi


Projektin yleispiirteitä:

EETP-hanke on osa EU:n Telematics / Education and Training ohjelmaa. EU on hyväksynyt EETP-hankkeelle rahoituksen ja toiminta alkaa 1. tammikuuta 1996. Hanke kestää kaksi vuotta. EETP-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kolmelle eri toimialalle etäopetuskursseja, joilla käytännössä testataan uusi toimintamalli. Toimialat ja kohderyhmät ovat julkishallinto, PKT-yritykset ja yrityssektori (tietoliikenneoperaattorit). Pilot-vaiheessa mukana on noin 100 loppukäyttäjää kussakin maassa. Hanke jakaantuu seuraaviin osaprojekteihin: Area A Operatiiviset hallinnolliset tehtävät, projektin johto Area B Käyttäjän tarpeiden analysointi (opetus, tietoliikennepalvelut) Area C Toiminnallinen spesifiointi (kurssien sisältö ja rakenne, tekniikka) Area D Tuotanto (kurssien ja materiaalien teko, multimedia) Area E Toteutus ja pilotointi (euroopanlaajuisesti kolmella toimialalla) Area F Arviointi ja suunnitelmat kaupallisista laajennuksista

EETP-hanke pyrkii kehittämään yhtenäisen perustan etäopiskeluun Euroopassa luomalla ja standardoimalla verkoston "Educational Teleports" palvelukeskuksia, jotka kukin koordinoivat kansallisia opetusverkostoja kurssitarjoajien, laitetoimittajien, tietoliikenneoperaattoreiden ja opiskelijoiden kesken. Teknisesti ETP solmut kytketään toisiinsa Internetin ja ISDN:n avulla ja kukin ETP tarjoaa loppukäyttäjille laajan valikoiman käyttäjäystävällisiä opetustarkoituksiin räätälöityjä tietoliikennepalveluja sähköpostin, videopuhelun, multimedia-tietokantojen, TV-ohjelmien, Skyway-jakelun (Koulukanava), WWW-palvelimien ym. olemassaolevien tekniikoiden avulla.

---


Projekti:

Pohjois-Suomen oppimisverkosto - NOFNET (Northern Finland Learning Network)


Yhteystiedot:

http://oyt.oulu.fi/~nofwww/


Projektin yleispiirteitä:

NOFNET:in (Northern Finland Learning Network) päätavoitteena on Pohjois-Suomen koulutusympäristön kaikinpuolisen kehittämisen tukeminen oppilaitosrajat ylittävällä yhteistyöllä ja entistä tehokkaammalla, monipuolisemmalla ja laadukkaammalla koulutustarjonnalla. Tämä toteutetaan rakentamalla Pohjois-Suomeen ajatuksellinen, toiminnallinen ja osittain myös fyysinen oppimisverkkosto. Oppimisverkosto tarjoaa oppilaitoksille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille pääsyn laajan kansallisen ja kansainvälisen koulutustarjonnan lähteille sekä toimii pohjois-suomalaisen koulutusosaamisen markkinointikanavana.

Oppimisverkoston rakentamisen ja tulevan toiminnan keskeisenä tavoitteena on myös uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä uusien oppimisympäristöjen ja monipuolisten opiskelumuotojen kehittäminen. Tulevaisuuden tavoitteena on Pohjois-Suomen kattavan tiedon valtatien (information superhighway) aikaan saaminen turvaamaan etäopiskelun, elinkeinoelämän ja hallinnon jatkuvasti lisääntyvät tiedon saannin tarpeet.

NOFNET-projektissa rakennettava oppimisverkosto noudattaa Suomen oloihin sovellettuna EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Eurostudy Center -mallia

Pohjois-Suomen oppimiskeskusverkoston ydinverkon muodostavat Oulun ja Lapin yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, Kemi-Tornion, Kajaanin ja Kokkolan va. ammattikorkeakoulut, Rovaniemen, Oulun ja Ylivieskan teknilliset oppilaitokset, Raahen tietokonealan oppilaitos sekä Kuusamon ammatti-instituutti. Paikallisina oppimiskeskuksina tulevat toimimaan alueen muut kunnat (esim. kirjastot), oppilaitokset ja yritykset sekä yksittäiset opiskelijat työpaikoillaan ja kodeissaan.

---


Euroopassa

---


Projekti:

Comenius (Multimedia Teleservices in Education and Training)


Yhteystiedot:

http://www.deteberkom.de/projekte/texte/comenius.html

DeTeBerkom GmbH, Christine Seidel, Voltastr. 5, D-13355 Berlin

p: +49 30 46701 221, fax: +49 30 46701 444, e-mail: seidel@deteberkom.detecon.d400.de

(laajempi EU:n projekti; http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates/comeni.html)


Projektin yleispiirteitä:

Tarkoituksena osoittaa kuinka multimedia kommunikointi voi rikastuttaa opetusta useissa oppiaineissa. Viidessä berliiniläisessä koulussa (grundschule, oberschule) opettajat ja oppilaat voivat kommunikoida toistensa kanssa, ottaa yhteyksiä multimedia tietokantoihin tai luoda multimediadokumentteja. Nopeudet siirtoyhteydet koulujen ja keskustietokannan (central material provider) välillä on hoidettu ATM-verkon avulla (yhdessä koulussa vain ISDN-yhteys). Myös yhteydet tämän verkon ulkopuolelle ovat mahdollisia yleisen puhelinverkon kautta (POTS, ISDN), mikä tekee mahdolliseksi työskentelyn myös kotona.

---


Projekti:

A system for Distance Education Using Real Time Multimedia Over The Internet

(yhteydessä ESPRIT:n MICE ja MUNIN projektiin)


Yhteystiedot:

University of Oslo, Center for Information Technology Services (Geir Pedersen; Geir.Pedersen@usit.uio.no) & Department of Mathematics (reicheit@math.uio.no).


Projektin yleispiirteitä:

Projektissa kehitetään palvelua, jossa opiskelijat voivat saada tiettyjen matematiikan kurssien oppimateriaalia työasemilleen sekä yliopistoalueella että myös sen ulkopuolella. Reaaliaikaista ääntä ja kuvaa siirretään Internetin ylitse. Projekti jatkuu pilottivaiheella keväällä 1996.

---


Projekti:

MUNIN teleteaching system


Yhteystiedot:

University of Oslo, Center for Information Technology Services, http://munin.uio.no


Projektin yleispiirteitä:

Tarkoituksena tehdä opetuksesta ja oppimisesta samankaltaista kuin ilman teknisiä apuvälineitä tavanomaisessa opetustilanteessa. Opettajat ja oppilaat voivat olla eri paikoissa mutta kuitenkin samassa luokassa virtuaalisesti (distributed electronic classroom). "Elektronisia luokkahuoneita" yhdistää kolme linkkiä; ääni, kuva ja elektroninen liitutaulu.

---


Projekti:

European Collaborative Open Learning Environment (ECOLE)


Yhteystiedot:

KPN Research (R&D organisation of Royal PTT Netherlands), Bertjan Teunissen


Projektin yleispiirteitä:

Projektin tarkoituksena kehittää ja arvioida etäopetus palveluja perustuen ISDN:ään ja PC:hen. ECOLE tukee seuraavia palveluja; osoitekirja kuvien kanssa, tietokone konfferenssit, jaettu näyttö, tiedostosiirto ja sähkäposti.

---


Projekti:

PLATform providing Integrated services to New Users of Multimedia (PLATINUM)


Yhteystiedot:

Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Al-Noor Ladhani, ladhani@ctit.utwente.nl


Projektin yleispiirteitä:

- innovative multimedia applications for tele-education
- underlying broadband communication infrastructure

---


Projekti:

Broadband Exchange for Trans-European USage (BETEUS)


Yhteystiedot:

Computer Engineering and Networks Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology Zürich, ETZ-Zentrum/ETZ-Building, CH-8092 Zürich; Thomas Walter & Marcus Brunner, {walter,brunner}@tik.ee.ethz.ch

http://www.tik.ee.ethz.ch/~beteus/


Projektin yleispiirteitä:

Projektin tavoitteena on tarjota ympäristö etäopetussovellusten tukemiseksi. Projekti toteutetaan puhtaasti ATM-verkossa eurooppalaisessa ATM pilotissa, johon osallistuu useita eurooppalaisia korkeakouluja.

---


Projekti:

London Interactive Video in Education Network (LIVENET)


Yhteystiedot:

University College London, Dr. Gordon Jameson


Projektin yleispiirteitä:

Lontoon yliopiston ja British Telecomin yhteistyönä syntynyt projekti vuodesta 1986. Eri Lontoon lukioiden välillä oli kuituyhteyksin toteutettu tähtimäinen verkko, mikä siirsi analogista videosignaalia. Projekti kuihtui alkuperäisestä muodostaan BT luovuttua siitä kustannussyistä. Eräänlainen esiaste laajemmalle SuperJANET-projektille.

---


Projekti:

Using SuperJANET ATM video network for surgical teaching


Yhteystiedot:

University College London, Dr. Gordon Jameson, Prof Michael Hobsley, Piers OUHanlon, Sandra Buckton


Projektin yleispiirteitä:

SuperJANET on nopea runkoverkko datasiirtoon Isossa-Britanniassa. Se käyttää erilaisia tekniikoita. ATM tarjoaa vuorovaikutteisia ääni ja kuva yhteyksiä. Verkkoa on käytetty erilaisissa opetustilanteissa ja tullaan käyttämään jatkossakin etäopetuskokeiluissa tutkittaessa opetusolosuhteita. Eräässä kokeilussa 6:n yliopiston lääketieteen opiskelijat saavat etäopetusta SuperJANET verkon kautta.

---


Projekti:

IBC Network Trans-Eropean Pilot Interoperability Demonstrator (INTREPID)


Yhteystiedot:

T.J. Anderson & J.G. Wallace, Faculty of Informatics, University of Ulster, Newtownabbey, BT37 0QB, Northern Ireland


Projektin yleispiirteitä:

Projektin tarkoituksena on yhdistää manner-Euroopan ATM-verkko, SuperJANET-verkko ja Telecom Eireann ATM-verkko. Työkalujen tehokkuutta etäopetuksen helpottamiseksi arvioidaan opetusmateriaalin multimedia tietokantoja siirtämällä verkoissa ja niiden tuotannolla. {WEST (Web Educational Support Tools) ja EAST -projektit ovat kytkeytyneet INTREPID-projektiin}

---


Projekti:

European Schools Project (ESP)


Yhteystiedot:

http://www.educ.uva.nl/ESP/

University of Amsterdam, European Schools Project, Grote Bickersstraat 72, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands.

p: +31 20 525 1248, fax: +31 20 624 2805, e-mail: risc@esp.educ.uva.nl.

Henk Sligte, Pauline Meijer


Projektin yleispiirteitä:

Tavoitteena rakenta tukijärjestelmä kouluille (peruskoulu), mikä tekee mahdolliseksi tutustua Internettiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin parantaa oppimis- ja opetusprosesseja. Projekti toteutetaan yhteistyönä useiden eri Euroopan maiden (25) eri koulujen (400) ja tutkimusyksiköiden kanssa.

---


Projekti:

DELTA (EU-projekti)


Yhteystiedot:

Suomessa TechNet Finland (Linkki vanhentunut!)

tai suoraan Delta2


Projektin yleispiirteitä:

Project goal is to improve the performance of and access to learning services in Europe based on the optimum use of telematic systems in terms of flexibility, interactivity, remote access and user support, and to improve the market competitiveness of the training industry in terms of more effective services and learning materials, better economies of scale, and an evolutionary market strategy.

Mukana ovat ainakin Ranskan Telecom, englantilainen yliopisto ja saksalainen ohjelmistotalo Condat.

---


Projekti:

LEONARDO da VINCI (EU:n koulutusohjelma 95-99)


Yhteystiedot:

Suomen Leonardo-keskus, Opetuhallitus, Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki, fax: 90-7747 7213

Mikko Nupponen, puh: 90-7747 7217, sähköposti: Mikko.Nupponen@oph.fi

Leonardo-keskus


Projektin yleispiirteitä:

Leonardo on EU:n koulutusohjelma, joka pyrkii kohottamaan ammatillisen koulutuksen tasoa Euroopassa. Ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista peruskoulutusta ja työelämän aikuiskoulutusta. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö sisältyy myös ohjelmaan.

---


Projekti:

SOCRATES (EU:n koulutusohjelma)


Yhteystiedot:

Opetushallitus, Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki

Puh: 90-774775, fax: 90-77477865

Sokrates Suomessa

tai

http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates.html

SOCRATES and YOUTH Technical Assistance Office

rue Montoyer 70, B-1040 BRUSSELS

Tel.+32-2-233 0111, Fax +32-2-233 0150.


Projektin yleispiirteitä:

SOKRATES-ohjelman tavoitteena on edistää

- eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämistä kaikilla koulutusasteilla,

- Euroopan unionin ja ETA-maiden kielten, erityisesti vähiten opetettujen kielten taidon parantamista,

- jäsenvaltioiden oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä kaikilla tasoilla,

- opetushenkilöstön liikkuvuutta,

- opiskelijoiden liikkuvuutta,

- korkeakoulututkintojen, opintojaksojen ja muun kelpoisuuden vastavuoroista tunnustamista,

- avoimen opiskelun ja etäopiskelun kehittämistä sekä

- tiedon ja kokemusten vaihtoa.

Ohjelma koostuu kolmesta osiosta: korkea-asteen koulutuksen yhteistyö ERASMUS, koulujen välinen yhteistyö COMENIUS sekä laaja-alaiset toiminnot, jotka sisältävät mm. kieliohjelma LINGUAN, avoimen opiskelun ja etäopiskelun kehittämisen sekä tiedonvaihdon eurooppalaisissa verkostoissa.

Ohjelma on viisivuotinen ja jatkuu vuoden 1999 loppuun saakka. Budjetti ohjelmakaudelle 1995 - 1999 on 850 miljoonaa ecua (1 ecu on 5,85 markkaa, huhtikuu 1996). Kokonaisbudjetista varataan ERASMUS-osiota varten vähintään 55 %, COMENIUS-osiota varten 10 % ja täydentäviin toimintoihin vähintään 10 %. Suomen arvioitu osuus budjetista on noin 11,65 miljoonaa ecua eli noin 65 miljoonaa markkaa.

SOKRATES-ohjelmaan voivat osallistua kaikki 15 EU:n jäsenmaata sekä ETA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

SOKRATES-ohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä LEONARDO DA VINCI-, YOUTH FOR EUROPE III- ja 4. Puiteohjelman kanssa.

Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO ovat Suomessa SOKRATES-ohjelman toimeenpanosta vastaavia kansallisia toimistoja. Ne tiedottavat ohjelmasta ja järjestävät haut.

---


Projekti:

Open and distance learning (ODL)


Yhteystiedot:

http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates/open.html


Projektin yleispiirteitä:

Open and distance learning (ODL) involves the use of new methods - technical and/or non-technical - to improve the flexibility of learning in terms of space, time, choice of content or teaching resources and/or to improve access to educational systems from a distance.

The development of ODL is a key factor enabling citizens of the European Union to take advantage of an open area for educational cooperation in Europe. Accordingly, it is one of the six areas for Community action identified by the Maastricht Treaty as being of particular importance for developing the quality of education in Europe. This is also reflected in the results of the "G7"; conference on the Information Society held in Brussels in early 1995: transcultural education and training have been selected as one of the 11 projects around which international cooperation is expected to crystallise in the coming years.

The measures relating to ODL within SOCRATES complement those envisaged by other Community programmes, notably the specific programme on Telematics within the Fourth Research and Development Framework Programme and the LEONARDO programme in the field of vocational training.

---


Muualla maailmassa

---


Projekti:

Multimedia Tele-Learning Over ATM Networking:


Yhteystiedot:

University of Ottawa Multimedia Communications Research Laboratory (MCRLab)

Project Leader: Professor Nicolas D. Georganas, Director of the MCRLab

Research Projects: Multimedia TeleLearning


Projektin yleispiirteitä:

The objective of this project is

a) to define and implement multimedia tele-learning architectures, at both the application and the communication network level, for industry users and education providers connected over ATM Networking platforms;

b) to design and implement a language for building multimedia applications using standards such as XTL, VRML, HTML ;

c) to perform tele-learning experiments over the OCRInet and CANARIE NTN ATM research test beds and

d) to perform multimedia traffic characterization and measurements analysis and evaluation of the performance of these applications over ATM platforms, in terms of perceived quality by the users. The project will study media (audio, video, text, graphics,..) synchronization recovery protocols over ATM networks, for both the presentational and the conversational modes, as also real-time scheduling procedures and protocols required for the latter mode.

---


Projekti:

Virtual Campus Environment (VCE)

Yhteystiedot:

C. Ricciardi-Rigault, Licef, Télé-université, P.O.Box 607, Station C, Montreal, H2L4L5 Canada, crigault@teluq.uquebec.ca


Projektin yleispiirteitä:

Etäopetukseen liittyvää:
- Prototyping a Virtual Classroom type of Integrated Learning Environment
- Discourse analysis in teleconferencing
- Access to distributed multimedia databases.

---


Projekti:

Principio


Yhteystiedot:

The Peddie School in Hightstown, New Jersey

(BYTEs news editor Salvatore Salamone, ssalamone@bix.com)


Projektin yleispiirteitä:

Tarkoituksena muuttaa kokonaan perinteistä opetusprosessia. Yläasteen (secondary school) oppilaat suorittavat kurssinsa käyttäen sähköpostia, elektronista kirjastoa ja rajoittamatonta Internet yhteyttä. Opettajat ovat eräänlaisia oppaita tiedonlähteille.

---


Projekti:

Web66: A K12 World Wide Web Project


Yhteystiedot:

http://web66.coled.umn.edu/

Hillside Elementary School, University of Minnesota College of Education & Human Development ja Center for Applied Research and Educational Improvement.


Projektin yleispiirteitä:

Projekti pyrkii integroimaan Internetin K12 koulujen opetussuunnitelmiin.

Tavoitteet:
- To help K12 educators learn how to set up their own Internet servers.
- To link K12 WWW servers and the educators and students at those shools.
- To help K12 educators find and use K12 appropriate resources on the WWW.

K12Net-projekti on toiminut jo vuosia. Tarkoituksena tarjota tietoliikenneyhteyksiä opettajille ja oppilaille (ikä 5-18) Yhdysvalloissa.

---


Projekti:

EduPort


Yhteystiedot:

IBM:n Thomas J. Watson Research Center, New York

Miriam Masullo


Projektin yleispiirteitä:

IBM on kehittänyt mallin elektroniselle kirjastolle. Käyttäjät voivat hakea nopeilla tietoliikenneyhteyksillä multimedia materiaalia esitettäväksi tietokoneensa näytölle tai vaikkapa heijastaa sitä valkokankaalle. Tätä Video-on-Demand (VoD) järjestelmää sovelletaan ensi vaiheessa koululaisten opetukseen. Ensimmäisessä kokeilussa nebraskalainen Lincoln High School on yhteydessä optisella kaapelilla Nebraskan yliopiston tiloissa olevaan IBM:n videopalvelimeen.

---


Projekti:

NYCENET (New York City Educational Network)


Yhteystiedot:

Paula Goldstein


Projektin yleispiirteitä:

Yhdeksän vuotta toiminut New Yorkin koulutoimen opetusteknologian laitoksen ylläpitämä tietoliikenneverkko. Verkosta on pääsy tietikantoihin, keskusteluryhmiin, uutispalveluihin, sieltä löytyy julkisohjelmia ja yhteys muualle maailmalle Internetin kautta. (verrattavissa Suomen Freenettiin)

---


Projekti:

Virginia Tech's Distance Learning


Yhteystiedot:

Virginia Tech, Tom Head, email:thead@vt.edu

http://www.vbs.vt.edu/distance/index.html


Projektin yleispiirteitä:

Virginia Tech's Distance Learning Project extends live, interactive instruction from the campus and other areas to cooperating industries and institutions. Courses are broadcast using specially designed electronic classroom studios. Faculty have an overhead camera for displaying instructor prepared graphics, models and other realia. Faculty can interface their own computer to the video system or use our 486 MS-DOS computer. A videowriter is available and allows the electronic highlighting of any video signal such as slides, graphics and videotape. Professional quality graphics and titles are prepared by the VBS staff using a full complement of electronic imaging and graphic devices. A variety of field production services and video tape editing is also offered. Recording and playback are available in most analog formats including BetaCam and Type C 1-inch. Award winning services provided include design, development, coordination, and production of television programming for dissemination through tape, videodisk, multimedia, and direct satellite broadcast.

---


Projekti:

On-Line Distance-Learning System


Yhteystiedot:

Professor Fouad A. Tobagi, Department of Electrical Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305-4055.

Tel: (415) 723-1708, email:Tobagi@sierra.stanford.edu

http://minas.stanford.edu/project/project.html


Projektin yleispiirteitä:

The purpose of the On-Line Distance-Learning System project is to make use of emerging digital video technologies and multimedia networking to deliver live and stored video lectures and seminars to students at their desktop computers over local area and wide area networks. For the sake of realism and concreteness, the design of this system is made in the context of the Stanford Instructional Television Network (SITN) serving both the Stanford community at large and off-campus students at SITN's remote customer sites. The system is designed to provide the following functions:

- real-time capture (digitization and compression) of SITN lectures and recording of the compressed video onto a central on-demand server.
- transmission of compressed video over the campus network to on-campus library servers and privately-owned servers where subsets of the captured lectures
- can be (i) viewed live by means of stations connected to these servers, and (ii) stored for later on-demand access.
- transmission of compressed video over wide area networks (such as switched-56Kb/s and switched-T1 services, public data networks, the Internet, or
- experimental ATM networks such as Bagnet, Calren, and the Sprint Trial) to servers at SITN remote customer sites where subsets of the captured lectures
- can be (i) viewed live by means of stations connected to these servers, and (ii) stored for later on-demand access.
- real-time transmission of compressed video over local and wide area networks to individual desktop computers connected to these networks for (i) live
- viewing of captured lectures, and (ii) access to on-demand servers.

---


Projekti:

Videoconferencing for Distance Learning in the SUCCEED project


Yhteystiedot:

Haniph A. Latchman & Attique Ahmad, Department of Electrical Engineering

University of Florida, Gainesville FL 32611, USA

(some papers; ftp://succeed.ee.vt.edu/)


Projektin yleispiirteitä:

At the Telecommunications Research Laboratory (TRL), University of Florida, Gainesville for the SUCCEED project, Videoconferencing for Distance Learning, have the capability for videoconferencing over circuit switched networks (using p*56 Kbps and ISDN lines) and packet switched videoconferencing over the Internet. The packet switched videoconferencing capability comes from our link to the worldwide Multicast Bone (MBone) Network. They have already conducted switched videoconferencing experiments, in which audio and video signals were sent over the two remote sites within University of Florida using the 2B channels of ISDN. The 128 Kbps bandwidth allocated to 2B channels was partitioned into 96 Kbps for video and 32 Kbps for audio.

---


Projekti:

Vision Carolina (via North Carolina Information Highway (NCIH) network)


Yhteystiedot:

http://www.ncih.net/

http://ncih.osc.state.nc.us/

NORTH CAROLINA INFORMATION HIGHWAY STAFF
3700 Wake Forest Road
Raleigh, NC 27609
FAX: (919) 850-2827


Projektin yleispiirteitä:

Vision Carolina is a distance learning trial that consists of several locations in the Charlotte and Wilmington metropolitan areas. While these locations are primarily public high schools, they also include community colleges, universities, and a regional medical center. project utilizes a high-quality switched video system supported by DS-3 (45 Mb/s) fiber optic network.

---


Projekti:

Global Schoolhouse Project


Yhteystiedot:

http://k12.cnidr.org/gsh/gshwelcome.html


Projektin yleispiirteitä:

The Global Schoolhouse is a project funded in part by the National Science Foundation and supported by many local and national businesses. The project consists of connecting schools and students nationally and internationally using the Internet and modeling classroom applications of Internet tools and resources. Collaborative research is conducted between the schools and students interact via using a variety of Internet tools including live video conferences using Macintosh and (80386/80486 based) personal computers. (The live video image may be transported either over the Internet or voice telephone circuits with the audio being transported only by phone at this time.) This year's (1995) Global Schoolhouse partner schools are from California, Illinois, Iowa, Missouri, Nebraska, New York, North Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, and Virginia. Global Schoolhouse affiliate schools (schools that have adopted the Global Schoolhouse model) include schools in Washington and Australia

---


Projekti:

100-school Networking Project


Yhteystiedot:

Center for Educational Computing, Japan

CEC Home Page (e)

Projektin yleispiirteitä:


The 100-school Networking Project is a trial which connects participating elementary and junior high schools with computer networks in order to explore new possibilities in learning

methods.

This project was initiated under the combined auspices of Ministry of International Trade and Industry and Ministry of Education. Project operations are managed by Information-technology Promotion Agency and Center for Educational Computing.

This project encompasses four on-going sub-projects:

- "National Germination Map"--a group-learning project for elementary school students observing the growth of pumpkin seeds planted at various locations throughout Japan on 2 May 1995.

- "Acid Rain Survey"--on the realities of local and national environmental problems by utilizing data provided by participating schools.

- Mailing Lists for Project teachers and project management staff to exchange information as a touchstone toward future information exchange programs.

- Trial news groups for elementary, junior high and high school students to exchange information.

---

Projekti:

Yhteystiedot:

Projektin yleispiirteitä:


This page is maintained by Jari Peltoniemi (jape@cs.tut.fi). Last modified on 16/04/96.